Brewers
57-45
51-52
Red Sox
Red Sox
51-52

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Jul 31, 12:54 PM ET
Sun Jul 31, 11:30 AM ET
Sun Jul 31, 11:19 AM ET
Sun Jul 31, 11:16 AM ET
Sun Jul 31, 9:05 AM ET
Sat Jul 30, 7:49 PM ET
Moneyline
Home Away
BOS +120
MIL -145
BOS +120
MIL -145
BOS +110
MIL -135
BOS +110
MIL -135
BOS +110
MIL -135
BOS +110
MIL -135
Total
Over Under
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -110
9.5 -110
Run Line
Home Away
BOS 1.5 -130
MIL -1.5 +105
BOS 1.5 -130
MIL -1.5 +105
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +115
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Jul 31, 1:13 PM ET
Sun Jul 31, 1:11 PM ET
Sun Jul 31, 12:57 PM ET
Sun Jul 31, 12:46 PM ET
Sun Jul 31, 12:45 PM ET
Sun Jul 31, 12:30 PM ET
Sun Jul 31, 12:16 PM ET
Sun Jul 31, 12:10 PM ET
Sun Jul 31, 12:09 PM ET
Sun Jul 31, 11:16 AM ET
Sun Jul 31, 11:15 AM ET
Sun Jul 31, 11:09 AM ET
Sun Jul 31, 11:08 AM ET
Sun Jul 31, 11:07 AM ET
Sun Jul 31,
Sun Jul 31, 10:58 AM ET
Sun Jul 31, 10:54 AM ET
Sun Jul 31, 6:02 AM ET
Sun Jul 31, 6:01 AM ET
Sun Jul 31, 6:00 AM ET
Sun Jul 31, 6:00 AM ET
Sun Jul 31, 6:00 AM ET
Sun Jul 31, 5:59 AM ET
Sun Jul 31, 5:58 AM ET
Sun Jul 31, 5:51 AM ET
Sun Jul 31, 5:50 AM ET
Sun Jul 31, 4:45 AM ET
Sat Jul 30, 11:12 PM ET
Sat Jul 30, 6:58 PM ET
Moneyline
Home Away
BOS +125
MIL -148
BOS +123
MIL -141
BOS +118
MIL -137
BOS +120
MIL -143
BOS +123
MIL -148
BOS +120
MIL -141
BOS +120
MIL -139
BOS +120
MIL -141
BOS +118
MIL -137
BOS +120
MIL -139
BOS +117
MIL -136
BOS +112
MIL -129
BOS +112
MIL -129
BOS +117
MIL -136
BOS +117
MIL -136
BOS +114
MIL -132
BOS +118
MIL -137
BOS +120
MIL -141
BOS +120
MIL -139
BOS +118
MIL -139
BOS +120
MIL -143
BOS +120
MIL -143
BOS +120
MIL -141
BOS +116
MIL -136
BOS +116
MIL -136
BOS +116
MIL -136
BOS +117
MIL -136
BOS +112
MIL -132
Total
Over Under
9.5 -106
9.5 -113
9.5 -107
9.5 -112
9.5 -107
9.5 -112
9.5 -107
9.5 -110
9.5 -107
9.5 -110
9.5 -112
9.5 -107
9.5 -110
9.5 -108
9.5 -109
9.5 -109
9.5 -110
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -107
9.5 -110
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -107
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -108
9.5 -110
9.5 -109
9.5 -109
9.5 -110
9.5 -108
9.5 -109
9.5 -109
9.5 -112
9.5 -107
9.5 -110
9.5 -107
9.5 -113
9.5 -106
9.5 -112
9.5 -107
9.5 -110
9.5 -107
9.5 -109
9.5 -109
9.5 -109
9.5 -108
9.5 -113
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -104
9.5 -114
9.5 -104
9.5 -108
9.5 -110
9.5 -109
9.5 -109
Run Line
Home Away
BOS 1.5 -129
MIL -1.5 +108
BOS 1.5 -132
MIL -1.5 +110
BOS 1.5 -132
MIL -1.5 +110
BOS 1.5 -130
MIL -1.5 +110
BOS 1.5 -130
MIL -1.5 +110
BOS 1.5 -132
MIL -1.5 +110
BOS 1.5 -132
MIL -1.5 +112
BOS 1.5 -132
MIL -1.5 +110
BOS 1.5 -136
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -136
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +116
BOS 1.5 -143
MIL -1.5 +120
BOS 1.5 -148
MIL -1.5 +123
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +116
BOS 1.5 -139
MIL -1.5 +117
BOS 1.5 -141
MIL -1.5 +118
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -141
MIL -1.5 +118
BOS 1.5 -141
MIL -1.5 +120
BOS 1.5 -141
MIL -1.5 +118
BOS 1.5 -143
MIL -1.5 +120
BOS 1.5 -141
MIL -1.5 +118
BOS 1.5 -141
MIL -1.5 +118
BOS 1.5 -141
MIL -1.5 +118
BOS 1.5 -139
MIL -1.5 +117
BOS 1.5 -139
MIL -1.5 +117
BOS 1.5 -143
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -141
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -148
MIL -1.5 +118
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Jul 31, 12:51 PM ET
Sun Jul 31, 11:47 AM ET
Sun Jul 31, 11:47 AM ET
Sun Jul 31, 11:40 AM ET
Sun Jul 31, 11:22 AM ET
Sun Jul 31, 11:19 AM ET
Sun Jul 31, 9:03 AM ET
Sun Jul 31, 7:50 AM ET
Sun Jul 31, 7:40 AM ET
Sun Jul 31, 5:44 AM ET
Sun Jul 31, 1:05 AM ET
Sat Jul 30, 10:58 PM ET
Sat Jul 30, 3:46 PM ET
Moneyline
Home Away
BOS +122
MIL -145
BOS +122
MIL -145
BOS +122
MIL -145
BOS +118
MIL -140
BOS +118
MIL -140
BOS +118
MIL -140
BOS +118
MIL -140
BOS +118
MIL -140
BOS +118
MIL -140
BOS +118
MIL -140
BOS +118
MIL -140
BOS +115
MIL -135
BOS +110
MIL -130
Total
Over Under
9.5 -105
9.5 -115
9.5 +100
9.5 -120
9.5 -120
9.5 +100
9 -120
9 +100
9.5 +100
9.5 -120
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -105
9.5 -115
Run Line
Home Away
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +118
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +118
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +118
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +118
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Jul 31, 1:26 PM ET
Sun Jul 31, 12:57 PM ET
Sun Jul 31, 12:56 PM ET
Sun Jul 31, 12:26 PM ET
Sun Jul 31, 11:23 AM ET
Sun Jul 31, 11:22 AM ET
Sun Jul 31, 11:22 AM ET
Sun Jul 31, 11:21 AM ET
Sun Jul 31,
Sun Jul 31, 10:59 AM ET
Sun Jul 31, 10:56 AM ET
Sun Jul 31, 10:54 AM ET
Sun Jul 31, 10:54 AM ET
Sun Jul 31, 9:57 AM ET
Sun Jul 31, 9:56 AM ET
Sun Jul 31, 1:27 AM ET
Sun Jul 31, 1:15 AM ET
Sun Jul 31, 1:07 AM ET
Sun Jul 31, 12:52 AM ET
Sun Jul 31, 12:45 AM ET
Sun Jul 31, 12:44 AM ET
Sun Jul 31, 12:44 AM ET
Sun Jul 31, 12:43 AM ET
Sun Jul 31, 12:43 AM ET
Sun Jul 31, 12:42 AM ET
Sun Jul 31, 12:40 AM ET
Sun Jul 31, 12:27 AM ET
Sun Jul 31, 12:27 AM ET
Sun Jul 31, 12:15 AM ET
Sun Jul 31, 12:03 AM ET
Sun Jul 31, 12:03 AM ET
Sun Jul 31, 12:02 AM ET
Sun Jul 31, 12:02 AM ET
Sun Jul 31, 12:01 AM ET
Sat Jul 30, 11:47 PM ET
Sat Jul 30, 8:34 PM ET
Sat Jul 30, 7:51 PM ET
Sat Jul 30, 7:50 PM ET
Sat Jul 30, 4:40 PM ET
Sat Jul 30, 3:40 PM ET
Moneyline
Home Away
BOS +124
MIL -146
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +118
MIL -138
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +120
MIL -142
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +118
MIL -138
BOS +114
MIL -134
BOS +114
MIL -134
BOS +114
MIL -134
BOS +108
MIL -126
BOS +112
MIL -132
Total
Over Under
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -102
9.5 -120
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -114
9.5 -106
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -114
9.5 -106
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -114
9.5 -108
9.5 -114
9.5 -106
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -114
9.5 -106
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -106
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -114
9.5 -106
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -106
9.5 -114
9.5 +100
9.5 -122
Run Line
Home Away
BOS 1.5 -130
MIL -1.5 +108
BOS 1.5 -134
MIL -1.5 +112
BOS 1.5 -128
MIL -1.5 +106
BOS 1.5 -134
MIL -1.5 +112
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -134
MIL -1.5 +112
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -134
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -134
MIL -1.5 +112
BOS 1.5 -134
MIL -1.5 +112
BOS 1.5 -138
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -130
MIL -1.5 +108
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -134
MIL -1.5 +112
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -144
MIL -1.5 +120
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +116
BOS 1.5 -138
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -138
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -134
MIL -1.5 +112
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -132
MIL -1.5 +110
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -142
MIL -1.5 +118
BOS 1.5 -134
MIL -1.5 +112
BOS 1.5 -138
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -137
MIL -1.5 +114
BOS 1.5 -138
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +116
BOS 1.5 -146
MIL -1.5 +122
BOS 1.5 -142
MIL -1.5 +118
BOS 1.5 -134
MIL -1.5 +112
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +116
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +116
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +116
BOS 1.5 -134
MIL -1.5 +112
BOS 1.5 -146
MIL -1.5 +122
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +116
PointsBet's line movements
Date/Time
Sun Jul 31, 12:52 PM ET
Sun Jul 31, 11:40 AM ET
Sun Jul 31, 11:37 AM ET
Sun Jul 31, 11:25 AM ET
Sun Jul 31, 11:23 AM ET
Sun Jul 31, 11:21 AM ET
Sun Jul 31, 11:16 AM ET
Sun Jul 31, 11:14 AM ET
Sun Jul 31,
Sun Jul 31, 8:59 AM ET
Sun Jul 31, 8:06 AM ET
Sun Jul 31, 5:42 AM ET
Sun Jul 31, 1:53 AM ET
Sat Jul 30, 11:08 PM ET
Sat Jul 30, 8:20 PM ET
Sat Jul 30, 7:24 PM ET
Sat Jul 30, 7:23 PM ET
Sat Jul 30, 6:40 PM ET
Sat Jul 30, 5:11 PM ET
Sat Jul 30, 4:35 PM ET
Sat Jul 30, 3:44 PM ET
Moneyline
Home Away
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +120
MIL -140
BOS +115
MIL -135
BOS +110
MIL -130
BOS +110
MIL -130
BOS +110
MIL -130
BOS +105
MIL -125
BOS +105
MIL -125
BOS +105
MIL -125
Total
Over Under
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -105
9.5 -115
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +105
9.5 -125
9 -125
9 +105
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +100
9.5 -120
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -110
9.5 -110
Run Line
Home Away
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +120
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +120
BOS 1.5 -135
MIL -1.5 +115
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +120
BOS 1.5 -140
MIL -1.5 +120
BOS 1.5 -145
MIL -1.5 +125
BOS 1.5 -155
MIL -1.5 +130
BOS 1.5 -155
MIL -1.5 +130
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sun Jul 31, 12:34 PM ET
Sun Jul 31, 12:23 PM ET
Sun Jul 31, 11:42 AM ET
Sun Jul 31, 11:37 AM ET
Sun Jul 31, 11:18 AM ET
Sun Jul 31,
Sun Jul 31, 10:07 AM ET
Sun Jul 31, 9:57 AM ET
Sun Jul 31, 2:02 AM ET
Sat Jul 30, 11:09 PM ET
Sat Jul 30, 10:14 PM ET
Sat Jul 30, 10:11 PM ET
Sat Jul 30, 9:58 PM ET
Sat Jul 30, 8:46 PM ET
Sat Jul 30, 7:40 PM ET
Sat Jul 30, 7:08 PM ET
Sat Jul 30, 6:41 PM ET
Sat Jul 30, 5:44 PM ET
Sat Jul 30, 4:10 PM ET
Moneyline
Home Away
BOS +120
MIL -143
BOS +120
MIL -143
BOS +120
MIL -143
BOS +120
MIL -143
BOS +115
MIL -138
BOS +115
MIL -138
BOS +120
MIL -143
BOS +120
MIL -143
BOS +115
MIL -138
BOS +115
MIL -138
BOS +110
MIL -133
BOS +110
MIL -133
BOS +110
MIL -133
BOS +110
MIL -133
BOS +110
MIL -133
BOS +110
MIL -133
BOS +110
MIL -133
BOS +105
MIL -125
BOS +105
MIL -125
Total
Over Under
9.5 -110
9.5 -110
9.5 +100
9.5 -118