Rockies
32 - 42
42 - 33
Twins
Twins
42 - 33

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 1:31 PM ET
Sun Jun 26, 10:42 AM ET
Sun Jun 26, 8:04 AM ET
Sun Jun 26, 12:49 AM ET
Sun Jun 26, 12:15 AM ET
Sun Jun 26, 12:10 AM ET
Sun Jun 26, 12:08 AM ET
Sun Jun 26, 12:07 AM ET
Sat Jun 25, 9:44 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -227
COL +180
MIN -227
COL +180
MIN -227
COL +180
MIN -227
COL +180
MIN -227
COL +180
MIN -227
COL +180
MIN -200
COL +170
MIN -227
COL +180
MIN -200
COL +170
Total
Over Under
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -105
8.5 -115
8 -115
8 -105
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -110
8.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 1:30 PM ET
Sun Jun 26, 1:29 PM ET
Sun Jun 26, 12:55 PM ET
Sun Jun 26, 12:43 PM ET
Sun Jun 26, 11:18 AM ET
Sun Jun 26, 11:11 AM ET
Sun Jun 26, 11:07 AM ET
Sun Jun 26, 11:05 AM ET
Sun Jun 26, 11:03 AM ET
Sun Jun 26, 11:01 AM ET
Sun Jun 26, 6:36 AM ET
Sun Jun 26, 3:38 AM ET
Sat Jun 25, 10:35 PM ET
Sat Jun 25, 10:35 PM ET
Sat Jun 25, 8:54 PM ET
Sat Jun 25, 8:26 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -233
COL +195
MIN -227
COL +190
MIN -227
COL +190
MIN -213
COL +180
MIN -213
COL +185
MIN -213
COL +180
MIN -208
COL +175
MIN -208
COL +180
MIN -208
COL +180
MIN -213
COL +180
MIN -222
COL +185
MIN -233
COL +190
MIN -208
COL +180
MIN -204
COL +175
MIN -204
COL +170
MIN -208
COL +175
Total
Over Under
8.5 -114
8.5 -105
8.5 -114
8.5 -106
8.5 -106
8.5 -114
8.5 -106
8.5 -114
8.5 -106
8.5 -114
8.5 -108
8.5 -109
8.5 -108
8.5 -112
8.5 -106
8.5 -114
8.5 -108
8.5 -110
8.5 -108
8.5 -112
8.5 -106
8.5 -114
8.5 -109
8.5 -109
8.5 -108
8.5 -109
8 -118
8 +100
8 -118
8 +100
8.5 -110
8.5 -108
Run Line
Fav Dog
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -118
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -122
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -122
MIN -1.5 +108
COL -1.5 -128
MIN -1.5 +108
COL -1.5 -128
MIN -1.5 +107
COL -1.5 -127
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -122
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -123
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -122
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 -104
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +102
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +106
COL -1.5 -132
MIN -1.5 +108
COL -1.5 -133
MIN -1.5 +102
COL -1.5 -127
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 1:17 PM ET
Sun Jun 26, 1:14 PM ET
Sun Jun 26, 11:55 AM ET
Sun Jun 26, 11:48 AM ET
Sun Jun 26, 11:41 AM ET
Sun Jun 26, 11:01 AM ET
Sun Jun 26, 9:28 AM ET
Sun Jun 26, 8:29 AM ET
Sun Jun 26, 8:19 AM ET
Sun Jun 26, 7:52 AM ET
Sun Jun 26, 6:47 AM ET
Sun Jun 26, 3:26 AM ET
Sat Jun 25, 11:20 PM ET
Sat Jun 25, 10:39 PM ET
Sat Jun 25, 10:33 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -233
COL +195
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -213
COL +185
MIN -208
COL +180
Total
Over Under
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -115
8.5 +100
8.5 -120
8 -120
8 +100
8 -125
8 +105
8 -120
8 +100
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -115
8.5 +100
8.5 -120
8.5 +100
8.5 -120
8.5 -110
8.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
DraftKings' line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 1:52 PM ET
Sun Jun 26,
Sun Jun 26, 10:18 AM ET
Sun Jun 26, 9:27 AM ET
Sun Jun 26, 9:12 AM ET
Sun Jun 26, 8:25 AM ET
Sun Jun 26, 7:51 AM ET
Sun Jun 26, 7:50 AM ET
Sun Jun 26, 7:50 AM ET
Sun Jun 26, 7:14 AM ET
Sun Jun 26, 6:51 AM ET
Sun Jun 26, 3:22 AM ET
Sun Jun 26, 2:38 AM ET
Sun Jun 26, 2:28 AM ET
Sun Jun 26, 2:28 AM ET
Sun Jun 26, 2:18 AM ET
Sat Jun 25, 10:25 PM ET
Sat Jun 25, 8:37 PM ET
Sat Jun 25, 3:18 PM ET
Sat Jun 25, 7:26 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -227
COL +190
MIN -213
COL +185
MIN -213
COL +185
MIN -213
COL +185
MIN -213
COL +185
MIN -213
COL +185
MIN -227
COL +190
MIN -227
COL +190
MIN -227
COL +190
MIN -227
COL +190
MIN -213
COL +185
MIN -213
COL +185
MIN -208
COL +180
MIN -208
COL +180
MIN -208
COL +180
MIN -208
COL +180
MIN -208
COL +180
MIN -204
COL +175
MIN -189
COL +160
MIN -200
COL +170
Total
Over Under
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -105
8.5 -115
8.5 +100
8.5 -120
8 -120
8 +100
8.5 +100
8.5 -120
8 -120
8 +100
8.5 +100
8.5 -120
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -105
8.5 -115
8 -110
8 -110
Run Line
Fav Dog
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 -115
COL -1.5 -105
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -115
COL -1.5 -105
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +115
COL -1.5 -135
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -125
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 1:27 PM ET
Sun Jun 26, 1:24 PM ET
Sun Jun 26, 11:41 AM ET
Sun Jun 26, 11:22 AM ET
Sun Jun 26, 11:11 AM ET
Sun Jun 26, 10:59 AM ET
Sun Jun 26, 10:26 AM ET
Sun Jun 26, 10:26 AM ET
Sun Jun 26, 10:25 AM ET
Sun Jun 26, 9:38 AM ET
Sun Jun 26, 9:29 AM ET
Sun Jun 26, 8:37 AM ET
Sun Jun 26, 8:25 AM ET
Sun Jun 26, 8:24 AM ET
Sun Jun 26, 8:08 AM ET
Sun Jun 26, 2:59 AM ET
Sun Jun 26, 1:00 AM ET
Sun Jun 26, 12:54 AM ET
Sun Jun 26, 12:45 AM ET
Sun Jun 26, 12:41 AM ET
Sun Jun 26, 12:31 AM ET
Sat Jun 25,
Sat Jun 25, 10:30 PM ET
Sat Jun 25, 10:29 PM ET
Sat Jun 25, 9:42 PM ET
Sat Jun 25, 8:35 PM ET
Sat Jun 25, 7:59 PM ET
Sat Jun 25, 7:58 PM ET
Sat Jun 25, 7:55 PM ET
Sat Jun 25, 7:48 PM ET
Sat Jun 25, 7:00 PM ET
Sat Jun 25, 5:18 PM ET
Sat Jun 25, 5:08 PM ET
Sat Jun 25, 4:58 PM ET
Sat Jun 25, 4:50 PM ET
Sat Jun 25, 4:48 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -213
COL +180
MIN -213
COL +180
MIN -204
COL +172
MIN -196
COL +166
MIN -233
COL +190
MIN -233
COL +190
MIN -233
COL +190
MIN -233
COL +190
MIN -233
COL +190
MIN -233
COL +190
MIN -233
COL +190
MIN -233
COL +190
MIN -222
COL +184
MIN -213
COL +180
MIN -204
COL +172
MIN -213
COL +180
MIN -213
COL +180
MIN -208
COL +176
MIN -208
COL +176
MIN -208
COL +176
MIN -208
COL +176
MIN -200
COL +168
MIN -200
COL +168
MIN -200
COL +168
MIN -189
COL +160
MIN -196
COL +164
Total
Over Under
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -108
8.5 -112
8.5 -105
8.5 -115
8 -118
8 -104
8.5 -106
8.5 -114
8.5 -104
8.5 -118
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -106
8.5 -114
8.5 -114
8.5 -106
8.5 -108
8.5 -112
8.5 -108
8.5 -112
8.5 -106
8.5 -114
8 -120
8 -102
8.5 -105
8.5 -115
8 -115
8 -105
8.5 -104
8.5 -118
8.5 -104
8.5 -118
8.5 -102
8.5 -120
8 -120
8 -102
8.5 -104
8.5 -118
8 -115
8 -105
8.5 -108
8.5 -112
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -118
8.5 -104
8.5 -114
8.5 -106
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -118
8.5 -104
8.5 -102
8.5 -120
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -114
8.5 -106
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIN -1.5 +106
COL -1.5 -128
MIN -1.5 +108
COL -1.5 -130
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +106
COL -1.5 -128
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -127
MIN -1.5 +106
COL -1.5 -128
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -125
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -114
MIN -1.5 -114
COL -1.5 -105
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -114
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -127
MIN -1.5 +108
COL -1.5 -130
MIN -1.5 -110
COL -1.5 -110
MIN -1.5 -108
COL -1.5 -111
MIN -1.5 -104
COL -1.5 -115
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 -102
COL -1.5 -118
MIN -1.5 -106
COL -1.5 -114
MIN -1.5 -104
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -108
COL -1.5 -114
MIN -1.5 -102
COL -1.5 -118
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -127
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +102
COL -1.5 -122
MIN -1.5 -102
COL -1.5 -118
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +102
COL -1.5 -122
MIN -1.5 +104
COL -1.5 -125
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -127
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +106
COL -1.5 -128
MIN -1.5 +105
COL -1.5 -127
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 1:17 PM ET
Sun Jun 26, 1:03 PM ET
Sun Jun 26, 11:56 AM ET
Sun Jun 26, 11:47 AM ET
Sun Jun 26, 11:40 AM ET
Sun Jun 26, 10:47 AM ET
Sun Jun 26, 10:30 AM ET
Sun Jun 26, 10:23 AM ET
Sun Jun 26, 10:00 AM ET
Sun Jun 26, 9:42 AM ET
Sun Jun 26, 9:41 AM ET
Sun Jun 26, 9:33 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -208
COL +180
MIN -208
COL +180
MIN -208
COL +180
MIN -208
COL +180
MIN -208
COL +180
MIN -208
COL +180
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
MIN -222
COL +190
Total
Over Under
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -105
8.5 -115
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -110
8.5 -105
8.5 -115
7.5 -145
7.5 +125
8.5 -105
8.5 -115
Run Line
Fav Dog
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 +100
COL -1.5 -120
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
MIN -1.5 -105
COL -1.5 -115
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 11:39 AM ET
Sun Jun 26, 11:23 AM ET
Sun Jun 26, 8:24 AM ET
Sun Jun 26, 6:46 AM ET
Sun Jun 26, 1:21 AM ET
Sat Jun 25, 11:23 PM ET
Sat Jun 25, 10:37 PM ET
Sat Jun 25, 7:54 PM ET
Sat Jun 25, 7:51 PM ET
Sat Jun 25,
Moneyline
Fav Dog
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -227
COL +188
MIN -213
COL +175
MIN -213
COL +175
MIN -213
COL +175
MIN -213
COL +175
Total
Over Under
8.5 -110