Phillies
60 - 48
58 - 50
Brewers
Brewers
58 - 50

BetMGM's line movements
Date/Time
Thu Jun 9, 1:25 PM ET
Thu Jun 9, 12:39 PM ET
Thu Jun 9, 9:36 AM ET
Thu Jun 9, 8:43 AM ET
Thu Jun 9, 8:05 AM ET
Wed Jun 8, 10:12 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -175
PHI +145
MIL -175
PHI +145
MIL -175
PHI +145
MIL -164
PHI +140
MIL -164
PHI +140
MIL -164
PHI +140
Total
Over Under
7.5 +100
7.5 -120
7.5 -105
7.5 -115
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +100
7.5 -120
7 -125
7 +105
7.5 -110
7.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIL -1.5 +120
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +120
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +120
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -149
BetRivers' line movements
Date/Time
Thu Jun 9, 2:06 PM ET
Thu Jun 9, 1:54 PM ET
Thu Jun 9, 1:53 PM ET
Thu Jun 9, 1:50 PM ET
Thu Jun 9, 12:42 PM ET
Thu Jun 9, 12:33 PM ET
Thu Jun 9, 12:17 PM ET
Thu Jun 9, 11:59 AM ET
Thu Jun 9, 11:56 AM ET
Thu Jun 9, 11:56 AM ET
Thu Jun 9, 11:20 AM ET
Thu Jun 9, 10:18 AM ET
Thu Jun 9, 10:17 AM ET
Thu Jun 9, 10:03 AM ET
Thu Jun 9, 9:51 AM ET
Thu Jun 9, 9:50 AM ET
Thu Jun 9, 9:20 AM ET
Thu Jun 9, 8:06 AM ET
Thu Jun 9, 8:01 AM ET
Thu Jun 9, 7:57 AM ET
Thu Jun 9, 7:56 AM ET
Thu Jun 9, 7:55 AM ET
Thu Jun 9, 7:40 AM ET
Thu Jun 9, 7:09 AM ET
Thu Jun 9, 6:16 AM ET
Thu Jun 9, 6:15 AM ET
Thu Jun 9, 5:36 AM ET
Thu Jun 9, 5:06 AM ET
Thu Jun 9, 5:06 AM ET
Wed Jun 8, 8:49 PM ET
Wed Jun 8, 7:21 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -179
PHI +150
MIL -179
PHI +150
MIL -179
PHI +150
MIL -175
PHI +145
MIL -175
PHI +148
MIL -179
PHI +150
MIL -167
PHI +145
MIL -175
PHI +148
MIL -175
PHI +148
MIL -175
PHI +145
MIL -175
PHI +150
MIL -175
PHI +150
MIL -167
PHI +145
MIL -167
PHI +148
MIL -161
PHI +140
MIL -161
PHI +138
MIL -167
PHI +145
MIL -175
PHI +143
MIL -167
PHI +145
MIL -167
PHI +145
MIL -167
PHI +143
MIL -175
PHI +145
MIL -167
PHI +145
MIL -175
PHI +148
MIL -179
PHI +150
MIL -185
PHI +155
MIL -179
PHI +150
MIL -175
PHI +148
MIL -164
PHI +143
MIL -164
PHI +140
MIL -167
PHI +145
Total
Over Under
7.5 -104
7.5 -115
7.5 -103
7.5 -118
7.5 -103
7.5 -118
7.5 -103
7.5 -118
7.5 +102
7.5 -120
7.5 +102
7.5 -122
7.5 +102
7.5 -120
7 -122
7 +102
7 -120
7 +102
7.5 +100
7.5 -118
7.5 +102
7.5 -122
7.5 +104
7.5 -123
7.5 +102
7.5 -120
7.5 +102
7.5 -120
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +100
7.5 -118
7.5 +102
7.5 -120
7.5 +105
7.5 -125
7.5 +102
7.5 -120
7.5 -106
7.5 -114
7.5 -110
7.5 -108
7.5 -110
7.5 -108
8 -103
8 -118
7.5 -105
7.5 -114
7.5 -104
7.5 -114
7.5 -104
7.5 -114
7.5 -105
7.5 -114
7.5 -106
7.5 -114
7.5 -108
7.5 -112
7.5 -108
7.5 -110
7.5 +100
7.5 -118
Run Line
Fav Dog
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +123
PHI -1.5 -147
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +123
PHI -1.5 -147
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +123
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +123
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +123
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +133
PHI -1.5 -156
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -156
MIL -1.5 +135
PHI -1.5 -161
MIL -1.5 +140
PHI -1.5 -167
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -159
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -156
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -156
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -156
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +120
PHI -1.5 -147
MIL -1.5 +120
PHI -1.5 -147
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -156
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -159
MIL -1.5 +135
PHI -1.5 -167
MIL -1.5 +135
PHI -1.5 -167
MIL -1.5 +133
PHI -1.5 -164
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Thu Jun 9, 2:02 PM ET
Thu Jun 9, 1:21 PM ET
Thu Jun 9, 12:39 PM ET
Thu Jun 9, 10:11 AM ET
Thu Jun 9, 8:11 AM ET
Thu Jun 9, 8:07 AM ET
Thu Jun 9, 8:04 AM ET
Wed Jun 8, 11:12 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -169
PHI +150
MIL -169
PHI +150
MIL -169
PHI +150
MIL -169
PHI +150
MIL -169
PHI +150
MIL -169
PHI +150
MIL -169
PHI +150
MIL -169
PHI +150
Total
Over Under
7.5 -105
7.5 -115
7.5 +100
7.5 -120
7.5 -105
7.5 -115
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +105
7.5 -125
7.5 +110
7.5 -130
7.5 +100
7.5 -120
7.5 -110
7.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
DraftKings' line movements
Date/Time
Thu Jun 9, 1:49 PM ET
Thu Jun 9, 1:46 PM ET
Thu Jun 9, 1:22 PM ET
Thu Jun 9, 1:10 PM ET
Thu Jun 9, 12:37 PM ET
Thu Jun 9, 12:04 PM ET
Thu Jun 9, 11:52 AM ET
Thu Jun 9, 11:37 AM ET
Thu Jun 9, 10:36 AM ET
Thu Jun 9, 10:06 AM ET
Thu Jun 9, 8:50 AM ET
Thu Jun 9, 8:35 AM ET
Thu Jun 9, 8:05 AM ET
Thu Jun 9, 7:50 AM ET
Thu Jun 9, 6:35 AM ET
Thu Jun 9, 5:49 AM ET
Thu Jun 9, 5:34 AM ET
Thu Jun 9, 5:19 AM ET
Wed Jun 8, 8:31 PM ET
Wed Jun 8, 7:31 PM ET
Wed Jun 8, 6:28 PM ET
Wed Jun 8, 2:46 PM ET
Wed Jun 8, 6:08 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -164
PHI +145
MIL -164
PHI +145
MIL -164
PHI +145
MIL -164
PHI +145
MIL -159
PHI +140
MIL -164
PHI +145
MIL -164
PHI +145
MIL -164
PHI +145
MIL -164
PHI +145
MIL -164
PHI +145
MIL -164
PHI +145
MIL -164
PHI +145
MIL -159
PHI +140
MIL -159
PHI +140
MIL -159
PHI +140
MIL -179
PHI +155
MIL -179
PHI +155
MIL -179
PHI +155
MIL -164
PHI +145
MIL -164
PHI +145
MIL -164
PHI +145
MIL -159
PHI +140
MIL -159
PHI +140
Total
Over Under
7.5 -105
7.5 -115
7.5 -105
7.5 -115
7.5 +100
7.5 -120
7.5 -105
7.5 -115
7.5 -105
7.5 -115
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +105
7.5 -125
7 -125
7 +105
7 -125
7 +105
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +105
7.5 -125
7.5 +100
7.5 -120
7.5 -115
7.5 -105
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +100
7.5 -120
7.5 +100
7.5 -120
7.5 -115
7.5 -105
Run Line
Fav Dog
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +135
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +135
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +135
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +135
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +115
PHI -1.5 -135
MIL -1.5 +120
PHI -1.5 -141
MIL -1.5 +115
PHI -1.5 -135
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -145
FanDuel's line movements
Date/Time
Thu Jun 9, 1:10 PM ET
Thu Jun 9, 1:08 PM ET
Thu Jun 9, 1:07 PM ET
Thu Jun 9, 12:52 PM ET
Thu Jun 9, 12:31 PM ET
Thu Jun 9, 12:28 PM ET
Thu Jun 9, 12:27 PM ET
Thu Jun 9, 12:26 PM ET
Thu Jun 9, 12:00 PM ET
Thu Jun 9, 11:58 AM ET
Thu Jun 9, 11:53 AM ET
Thu Jun 9, 11:52 AM ET
Thu Jun 9, 11:51 AM ET
Thu Jun 9, 11:49 AM ET
Thu Jun 9, 11:12 AM ET
Thu Jun 9, 11:12 AM ET
Thu Jun 9, 11:00 AM ET
Thu Jun 9, 10:30 AM ET
Thu Jun 9, 9:44 AM ET
Thu Jun 9, 9:34 AM ET
Thu Jun 9, 9:31 AM ET
Thu Jun 9, 8:16 AM ET
Thu Jun 9, 8:01 AM ET
Thu Jun 9, 7:55 AM ET
Thu Jun 9, 7:54 AM ET
Thu Jun 9, 7:54 AM ET
Thu Jun 9, 7:53 AM ET
Thu Jun 9, 7:40 AM ET
Thu Jun 9, 7:18 AM ET
Thu Jun 9, 7:18 AM ET
Thu Jun 9, 7:17 AM ET
Thu Jun 9, 7:17 AM ET
Thu Jun 9, 7:07 AM ET
Thu Jun 9, 6:28 AM ET
Thu Jun 9, 6:18 AM ET
Wed Jun 8, 9:40 PM ET
Wed Jun 8, 9:31 PM ET
Wed Jun 8, 9:27 PM ET
Wed Jun 8, 9:22 PM ET
Wed Jun 8, 8:30 PM ET
Wed Jun 8, 6:24 PM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -172
PHI +144
MIL -167
PHI +142
MIL -167
PHI +142
MIL -167
PHI +142
MIL -167
PHI +142
MIL -167
PHI +142
MIL -167
PHI +142
Total
Over Under
7 -122
7 +100
7 -118
7 -104
7 -123
7 +102
7 -118
7 -104
7 -123
7 +102
7 -122
7 +100
7 -120
7 -102
7 -128
7 +104
7.5 +102
7.5 -123
7 -123
7 +102
7 -123
7 +102
7 -128
7 +104
7.5 +104
7.5 -128
7 -123
7 +102
7 -122
7 +100
7 -128
7 +104
7 -123
7 +102
7.5 +104
7.5 -128
7 -128
7 +104
7 -120
7 -102
7 -122
7 +100
7 -115
7 -105
7 -122
7 +100
7 -115
7 -105
7 -110
7 -110
7 -114
7 -106
7 -115
7 -105
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -112
7.5 -108
7.5 -112
7.5 -110
7.5 -112
7.5 -108
7.5 -114
7.5 -106
7.5 -114
7.5 -106
7.5 -112
7.5 -108
7.5 -112
7.5 -108
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -118
7.5 -104
7.5 -110
7.5 -110
7.5 -112
7.5 -108
7.5 -102
7.5 -120
Run Line
Fav Dog
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +122
PHI -1.5 -147
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +132
PHI -1.5 -159
MIL -1.5 +132
PHI -1.5 -159
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +120
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +132
PHI -1.5 -159
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +122
PHI -1.5 -147
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +118
PHI -1.5 -143
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +132
PHI -1.5 -159
MIL -1.5 +118
PHI -1.5 -143
MIL -1.5 +118
PHI -1.5 -143
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -156
MIL -1.5 +118
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +122
PHI -1.5 -147
MIL -1.5 +120
PHI -1.5 -145
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +126
PHI -1.5 -152
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -154
MIL -1.5 +132
PHI -1.5 -159
MIL -1.5 +125
PHI -1.5 -149
MIL -1.5 +130
PHI -1.5 -156
MIL -1.5 +128
PHI -1.5 -154
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Thu Jun 9, 2:08 PM ET
Thu Jun 9, 2:06 PM ET
Thu Jun 9, 2:02 PM ET
Thu Jun 9, 1:47 PM ET
Thu Jun 9, 1:41 PM ET
Thu Jun 9, 1:30 PM ET
Thu Jun 9, 1:28 PM ET
Thu Jun 9, 1:26 PM ET
Thu Jun 9, 1:10 PM ET
Thu Jun 9, 1:09 PM ET
Thu Jun 9, 12:42 PM ET
Thu Jun 9, 12:36 PM ET
Thu Jun 9, 12:26 PM ET
Thu Jun 9, 11:58 AM ET
Thu Jun 9, 11:12 AM ET
Thu Jun 9, 11:00 AM ET
Thu Jun 9, 10:52 AM ET
Thu Jun 9, 10:12 AM ET
Thu Jun 9, 9:46 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -159
PHI +140
MIL -159
PHI +140
MIL -159
PHI +140
MIL -159
PHI +140
MIL -159
PHI +140
MIL -159
PHI +140
MIL -154
PHI +135
MIL -154
PHI +135
MIL -154
PHI +135
MIL -154
PHI +135
MIL -154
PHI +135