Cardinals
43 - 35
43 - 33
Red Sox
Red Sox
43 - 33

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 2:03 AM ET
Sun Jun 19, 1:49 AM ET
Sat Jun 18, 5:53 PM ET
Moneyline
Fav Dog
BOS -154
STL +125
BOS -149
STL +125
BOS -141
STL +115
Total
Over Under
9 -115
9 -105
9 -115
9 -105
9 -115
9 -105
Run Line
Fav Dog
BOS -1.5 +125
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +125
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +140
STL -1.5 -164
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 1:28 PM ET
Sun Jun 19, 12:49 PM ET
Sun Jun 19, 11:50 AM ET
Sun Jun 19, 11:14 AM ET
Sun Jun 19, 10:59 AM ET
Sun Jun 19, 10:50 AM ET
Sun Jun 19, 9:31 AM ET
Sun Jun 19, 9:30 AM ET
Sun Jun 19, 8:46 AM ET
Sun Jun 19, 8:34 AM ET
Sun Jun 19,
Sun Jun 19, 5:07 AM ET
Sat Jun 18, 9:42 PM ET
Sat Jun 18, 9:17 PM ET
Sat Jun 18, 9:10 PM ET
Sat Jun 18, 9:01 PM ET
Sat Jun 18, 8:27 PM ET
Moneyline
Fav Dog
BOS -161
STL +138
BOS -156
STL +135
BOS -152
STL +132
BOS -152
STL +130
BOS -156
STL +133
BOS -159
STL +135
BOS -152
STL +132
BOS -161
STL +140
BOS -161
STL +138
BOS -161
STL +138
BOS -143
STL +125
BOS -147
STL +128
BOS -143
STL +123
BOS -141
STL +120
BOS -143
STL +123
BOS -141
STL +120
BOS -141
STL +120
Total
Over Under
9 -114
9 -106
9 -114
9 -106
9 -114
9 -105
9 -120
9 +102
9 -120
9 +102
9 -118
9 +100
9 -118
9 -103
9 -118
9 -103
9 -118
9 +100
9 -120
9 +100
9 -118
9 -103
9 -104
9 -115
9 -106
9 -114
9 -118
9 -103
9 -106
9 -114
9 -108
9 -109
9 -115
9 -104
Run Line
Fav Dog
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -156
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -156
BOS -1.5 +135
STL -1.5 -159
BOS -1.5 +133
STL -1.5 -159
BOS -1.5 +133
STL -1.5 -159
BOS -1.5 +132
STL -1.5 -156
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +132
STL -1.5 -156
BOS -1.5 +132
STL -1.5 -156
BOS -1.5 +145
STL -1.5 -182
BOS -1.5 +143
STL -1.5 -179
BOS -1.5 +145
STL -1.5 -182
BOS -1.5 +150
STL -1.5 -189
BOS -1.5 +145
STL -1.5 -182
BOS -1.5 +148
STL -1.5 -185
BOS -1.5 +148
STL -1.5 -185
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 12:42 PM ET
Sun Jun 19, 6:01 AM ET
Sat Jun 18, 10:53 PM ET
Sat Jun 18, 8:43 PM ET
Moneyline
Fav Dog
BOS -159
STL +140
BOS -149
STL +130
BOS -145
STL +125
BOS -141
STL +120
Total
Over Under
9 -115
9 -105
9 -115
9 -105
9 -115
9 -105
9 -115
9 -105
Run Line
Fav Dog
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -149
BOS -1.5 +140
STL -1.5 -159
BOS -1.5 +140
STL -1.5 -159
BOS -1.5 +145
STL -1.5 -169
DraftKings' line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 1:30 PM ET
Sun Jun 19, 1:04 PM ET
Sun Jun 19,
Sun Jun 19, 12:24 PM ET
Sun Jun 19, 11:56 AM ET
Sun Jun 19, 11:26 AM ET
Sun Jun 19, 10:26 AM ET
Sun Jun 19, 8:10 AM ET
Sun Jun 19, 3:38 AM ET
Sun Jun 19, 1:07 AM ET
Sat Jun 18, 11:53 PM ET
Sat Jun 18, 10:51 PM ET
Sat Jun 18, 5:19 PM ET
Sat Jun 18, 5:11 PM ET
Sat Jun 18, 5:08 PM ET
Sat Jun 18, 2:43 PM ET
Sat Jun 18, 2:39 PM ET
Sat Jun 18, 4:41 AM ET
Moneyline
Fav Dog
BOS -154
STL +135
BOS -154
STL +135
BOS -154
STL +135
BOS -154
STL +135
BOS -154
STL +135
BOS -145
STL +125
BOS -149
STL +130
BOS -149
STL +130
BOS -149
STL +130
BOS -145
STL +125
BOS -145
STL +125
BOS -141
STL +120
BOS -135
STL +115
BOS -135
STL +115
BOS -141
STL +120
STL +100
BOS -120
STL -110
BOS -110
STL -120
BOS +100
Total
Over Under
9 -110
9 -110
9 -105
9 -115
9 -105
9 -115
9 -110
9 -110
9 -110
9 -110
9 -115
9 -105
9 -120
9 +100
9 -110
9 -110
9 -115
9 -105
9 -110
9 -110
9 -115
9 -105
9 -115
9 -105
9 -115
9 -105
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +100
9.5 -120
Run Line
Fav Dog
BOS -1.5 +125
STL -1.5 -145
BOS -1.5 +125
STL -1.5 -145
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -149
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -149
BOS -1.5 +125
STL -1.5 -145
BOS -1.5 +135
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +135
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +135
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +135
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +140
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +140
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +140
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +145
STL -1.5 -169
BOS -1.5 +160
STL -1.5 -189
BOS -1.5 +170
STL -1.5 -200
STL 1.5 +145
BOS 1.5 -169
STL 1.5 +130
BOS 1.5 -149
STL 1.5 +130
BOS 1.5 -149
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 1:33 PM ET
Sun Jun 19, 1:31 PM ET
Sun Jun 19, 1:31 PM ET
Sun Jun 19, 1:27 PM ET
Sun Jun 19, 1:25 PM ET
Sun Jun 19, 1:22 PM ET
Sun Jun 19, 1:19 PM ET
Sun Jun 19, 1:14 PM ET
Sun Jun 19, 1:02 PM ET
Sun Jun 19, 12:36 PM ET
Sun Jun 19, 11:16 AM ET
Sun Jun 19, 11:06 AM ET
Sun Jun 19, 10:56 AM ET
Sun Jun 19, 10:55 AM ET
Sun Jun 19, 10:49 AM ET
Sun Jun 19, 10:48 AM ET
Sun Jun 19, 10:47 AM ET
Sun Jun 19, 10:46 AM ET
Sun Jun 19, 10:42 AM ET
Sun Jun 19, 10:42 AM ET
Sun Jun 19, 10:28 AM ET
Sun Jun 19,
Sun Jun 19, 8:08 AM ET
Sun Jun 19, 7:06 AM ET
Sun Jun 19, 7:05 AM ET
Sun Jun 19, 6:29 AM ET
Sun Jun 19, 1:06 AM ET
Sun Jun 19, 12:19 AM ET
Sat Jun 18, 11:55 PM ET
Sat Jun 18, 10:28 PM ET
Sat Jun 18, 10:07 PM ET
Sat Jun 18, 9:54 PM ET
Sat Jun 18, 9:50 PM ET
Sat Jun 18, 9:40 PM ET
Sat Jun 18, 7:54 PM ET
Sat Jun 18, 7:31 PM ET
Sat Jun 18, 7:10 PM ET
Sat Jun 18, 6:08 PM ET
Moneyline
Fav Dog
BOS -161
STL +136
BOS -161
STL +136
BOS -161
STL +136
BOS -161
STL +136
BOS -161
STL +136
BOS -161
STL +136
BOS -161
STL +136
BOS -161
STL +136
BOS -161
STL +136
BOS -161
STL +136
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -156
STL +132
BOS -152
STL +128
BOS -143
STL +120
BOS -143
STL +120
BOS -143
STL +120
BOS -143
STL +120
BOS -143
STL +120
BOS -143
STL +120
BOS -139
STL +118
BOS -139
STL +118
Total
Over Under
9 -112
9 -108
9 -115
9 -105
9 -118
9 -104
9 -112
9 -108
9 -115
9 -105
9 -120
9 -102
9 -115
9 -105
9 -112
9 -108
9 -122
9 +100
9 -114
9 -106
9 -114
9 -106
9.5 +100
9.5 -122
9 -118
9 -104
9 -114
9 -106
9 -120
9 -102
9 -118
9 -104
9 -114
9 -106
9 -118
9 -104
9 -114
9 -106
9 -114
9 -106
9 -114
9 -106
9 -118
9 -104
9 -118
9 -104
9 -118
9 -104
9 -112
9 -108
9 -114
9 -106
9 -114
9 -106
9 -118
9 -104
9 -114
9 -106
9 -120
9 -102
9 -115
9 -105
9 -115
9 -105
9 -114
9 -106
9 -114
9 -106
9 -112
9 -108
9 -112
9 -108
9 -115
9 -105
9 -114
9 -106
Run Line
Fav Dog
BOS -1.5 +128
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -156
BOS -1.5 +126
STL -1.5 -152
BOS -1.5 +125
STL -1.5 -149
BOS -1.5 +128
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +126
STL -1.5 -152
BOS -1.5 +125
STL -1.5 -149
BOS -1.5 +125
STL -1.5 -149
BOS -1.5 +126
STL -1.5 -152
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -156
BOS -1.5 +132
STL -1.5 -159
BOS -1.5 +132
STL -1.5 -159
BOS -1.5 +136
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -156
BOS -1.5 +134
STL -1.5 -161
BOS -1.5 +136
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +134
STL -1.5 -161
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -159
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -156
BOS -1.5 +128
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -156
BOS -1.5 +134
STL -1.5 -161
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -167
BOS -1.5 +136
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +136
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +132
STL -1.5 -159
BOS -1.5 +136
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +136
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +134
STL -1.5 -161
BOS -1.5 +150
STL -1.5 -182
BOS -1.5 +146
STL -1.5 -175
BOS -1.5 +146
STL -1.5 -175
BOS -1.5 +142
STL -1.5 -172
BOS -1.5 +142
STL -1.5 -172
BOS -1.5 +136
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +146
STL -1.5 -179
BOS -1.5 +146
STL -1.5 -179
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 12:47 PM ET
Sun Jun 19, 12:39 PM ET
Sun Jun 19, 11:59 AM ET
Sun Jun 19, 11:59 AM ET
Sun Jun 19, 11:53 AM ET
Sun Jun 19, 11:23 AM ET
Sun Jun 19, 10:39 AM ET
Sun Jun 19, 9:36 AM ET
Moneyline
Fav Dog
BOS -154
STL +135
BOS -159
STL +140
BOS -154
STL +135
BOS -145
STL +125
BOS -145
STL +125
BOS -145
STL +125
BOS -149
STL +130
BOS -149
STL +130
Total
Over Under
9 -110
9 -110
9 -110
9 -110
9 -110
9 -110
9 -110
9 -110
9 -105
9 -115
9 -115
9 -105
9 -115
9 -105
9 -110
9 -110
Run Line
Fav Dog
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -149
BOS -1.5 +125
STL -1.5 -145
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -149
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -149
BOS -1.5 +135
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +135
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +135
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +135
STL -1.5 -154
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 12:52 PM ET
Sun Jun 19, 12:44 PM ET
Sun Jun 19, 12:43 PM ET
Sun Jun 19, 12:42 PM ET
Sun Jun 19, 12:02 PM ET
Sun Jun 19, 11:53 AM ET
Sun Jun 19, 11:44 AM ET
Sun Jun 19, 11:43 AM ET
Sun Jun 19, 11:32 AM ET
Sun Jun 19, 11:17 AM ET
Sun Jun 19, 11:07 AM ET
Sun Jun 19, 11:05 AM ET
Sun Jun 19, 9:34 AM ET
Sun Jun 19, 9:34 AM ET
Sun Jun 19, 8:27 AM ET
Sun Jun 19, 5:33 AM ET
Sun Jun 19, 5:16 AM ET
Sun Jun 19, 2:46 AM ET
Sun Jun 19, 2:03 AM ET
Sun Jun 19, 12:22 AM ET
Sun Jun 19, 12:14 AM ET
Sat Jun 18, 10:40 PM ET
Sat Jun 18, 10:22 PM ET
Sat Jun 18, 8:14 PM ET
Sat Jun 18, 7:53 PM ET
Sat Jun 18, 7:01 PM ET
Moneyline
Fav Dog
BOS -154
STL +130
BOS -164
STL +138
BOS -154
STL +130
BOS -164
STL +138
BOS -154
STL +130
BOS -154
STL +130
BOS -149
STL +125
BOS -149
STL +125
BOS -149
STL +125
BOS -154
STL +130
BOS -154
STL +130
BOS -154
STL +130
BOS -154
STL +130
BOS -154
STL +130
BOS -154
STL +130
BOS -154
STL +130
BOS -154
STL +130
BOS -149
STL +125
BOS -149
STL +125
BOS -149
STL +125
BOS -149
STL +125
BOS -143
STL +120
BOS -143
STL +120
BOS -139
STL +115
BOS -139
STL +115
BOS -139
STL +115
Total
Over Under
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
9 -110
9 -110
9 -110
9 -110
9.5 +110
9.5 -133
9.5 +110
9.5 -133
8.5 -139
8.5 +115
Run Line
Fav Dog
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +130
STL -1.5 -154
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +138
STL -1.5 -164
BOS -1.5 +140
STL -1.5 -167
BOS -1.5 +140
STL -1.5 -167
BOS -1.5 +145
STL -1.5 -175
BOS -1.5 +145
STL -1.5 -175
BOS -1.5 +140
STL -1.5 -167
BOS -1.5 +145
STL -1.5 -175
SugarHouse's line movements
Date/Time
Sun Jun 19, 1:28 PM ET
Sun Jun 19,