Nationals
29 - 52
37 - 40
Rangers
Rangers
37 - 40

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 8:37 AM ET
Sun Jun 26, 8:33 AM ET
Sun Jun 26, 12:12 AM ET
Sat Jun 25, 9:00 PM ET
Moneyline
Fav Dog
TEX -164
WSH +140
TEX -164
WSH +140
TEX -164
WSH +135
TEX -164
WSH +135
Total
Over Under
9 -120
9 +100
9.5 +100
9.5 -120
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -105
9.5 -115
Run Line
Fav Dog
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -141
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 12:36 PM ET
Sun Jun 26, 12:36 PM ET
Sun Jun 26, 12:16 PM ET
Sun Jun 26, 12:15 PM ET
Sun Jun 26, 12:15 PM ET
Sun Jun 26, 12:12 PM ET
Sun Jun 26, 12:09 PM ET
Sun Jun 26, 11:57 AM ET
Sun Jun 26, 9:05 AM ET
Sun Jun 26, 8:54 AM ET
Sun Jun 26, 8:44 AM ET
Sun Jun 26, 8:39 AM ET
Sun Jun 26, 6:50 AM ET
Sun Jun 26, 6:49 AM ET
Sun Jun 26, 6:48 AM ET
Sun Jun 26,
Sun Jun 26, 6:46 AM ET
Sun Jun 26, 6:45 AM ET
Sun Jun 26, 6:44 AM ET
Sun Jun 26, 6:43 AM ET
Sun Jun 26, 6:42 AM ET
Sun Jun 26, 6:42 AM ET
Sun Jun 26, 6:40 AM ET
Sun Jun 26, 6:40 AM ET
Sun Jun 26, 6:39 AM ET
Sun Jun 26, 6:37 AM ET
Sun Jun 26, 6:36 AM ET
Sun Jun 26, 6:36 AM ET
Sat Jun 25, 8:26 PM ET
Moneyline
Fav Dog
TEX -175
WSH +145
TEX -167
WSH +145
TEX -179
WSH +150
TEX -167
WSH +145
TEX -167
WSH +150
TEX -175
WSH +150
TEX -179
WSH +150
TEX -167
WSH +143
TEX -167
WSH +143
TEX -175
WSH +145
TEX -175
WSH +148
TEX -175
WSH +145
TEX -167
WSH +143
TEX -175
WSH +148
TEX -167
WSH +145
TEX -164
WSH +143
TEX -164
WSH +140
TEX -167
WSH +143
TEX -175
WSH +148
TEX -175
WSH +148
TEX -179
WSH +150
TEX -179
WSH +150
TEX -175
WSH +148
TEX -175
WSH +148
TEX -175
WSH +150
TEX -175
WSH +150
TEX -175
WSH +150
TEX -175
WSH +145
TEX -167
WSH +145
Total
Over Under
9.5 +102
9.5 -120
9.5 +102
9.5 -120
9.5 +102
9.5 -122
9.5 +102
9.5 -120
9 -120
9 +102
9 -122
9 +102
9 -105
9 -114
9 -114
9 -105
9 -118
9 -103
9 -115
9 -104
9 -120
9 +102
9.5 +102
9.5 -122
9.5 -109
9.5 -109
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -110
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -115
9.5 -104
10 -103
10 -118
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -109
9.5 -109
9.5 -112
9.5 -106
9.5 -110
9.5 -108
9.5 -109
9.5 -109
9.5 -109
9.5 -109
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -106
9.5 -114
Run Line
Fav Dog
TEX -1.5 +117
WSH -1.5 -139
TEX -1.5 +117
WSH -1.5 -139
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -137
TEX -1.5 +117
WSH -1.5 -139
TEX -1.5 +117
WSH -1.5 -139
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -137
TEX -1.5 +120
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +125
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +123
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +123
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +120
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +123
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +123
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +117
WSH -1.5 -139
TEX -1.5 +123
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +123
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +123
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +120
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +120
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +117
WSH -1.5 -139
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -137
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -137
TEX -1.5 +117
WSH -1.5 -139
TEX -1.5 +120
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +117
WSH -1.5 -139
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -137
TEX -1.5 +114
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +114
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -143
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 1:10 PM ET
Sun Jun 26, 8:36 AM ET
Sun Jun 26, 8:33 AM ET
Sun Jun 26, 3:56 AM ET
Sat Jun 25, 10:33 PM ET
Moneyline
Fav Dog
TEX -169
WSH +150
TEX -169
WSH +150
TEX -169
WSH +150
TEX -169
WSH +150
TEX -159
WSH +140
Total
Over Under
9 -110
9 -110
9 -120
9 +100
9.5 +115
9.5 -135
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
Run Line
Fav Dog
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -135
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -135
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -135
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -135
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -135
DraftKings' line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 1:52 PM ET
Sun Jun 26, 8:36 AM ET
Sun Jun 26, 8:34 AM ET
Sun Jun 26, 8:34 AM ET
Sun Jun 26, 7:15 AM ET
Sun Jun 26, 3:07 AM ET
Sat Jun 25, 7:37 PM ET
Sat Jun 25, 3:20 PM ET
Sat Jun 25, 7:26 AM ET
Moneyline
Fav Dog
TEX -175
WSH +150
TEX -169
WSH +145
TEX -169
WSH +145
TEX -169
WSH +145
TEX -169
WSH +145
TEX -169
WSH +145
TEX -154
WSH +135
TEX -149
WSH +130
TEX -145
WSH +125
Total
Over Under
9 -120
9 +100
9 -120
9 +100
9.5 +105
9.5 -125
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
Run Line
Fav Dog
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -135
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -135
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -135
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -135
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -135
TEX -1.5 +120
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +125
WSH -1.5 -145
TEX -1.5 +125
WSH -1.5 -145
TEX -1.5 +130
WSH -1.5 -149
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 1:49 PM ET
Sun Jun 26, 1:47 PM ET
Sun Jun 26, 1:25 PM ET
Sun Jun 26, 1:24 PM ET
Sun Jun 26, 12:53 PM ET
Sun Jun 26, 12:37 PM ET
Sun Jun 26, 12:25 PM ET
Sun Jun 26, 12:10 PM ET
Sun Jun 26, 12:10 PM ET
Sun Jun 26, 11:59 AM ET
Sun Jun 26, 10:23 AM ET
Sun Jun 26, 9:43 AM ET
Sun Jun 26, 9:42 AM ET
Sun Jun 26, 9:42 AM ET
Sun Jun 26, 9:40 AM ET
Sun Jun 26, 9:39 AM ET
Sun Jun 26, 9:39 AM ET
Sun Jun 26, 9:04 AM ET
Sun Jun 26, 8:40 AM ET
Sun Jun 26, 8:40 AM ET
Sun Jun 26, 8:35 AM ET
Sun Jun 26, 8:35 AM ET
Sun Jun 26, 8:34 AM ET
Sun Jun 26, 8:34 AM ET
Sun Jun 26, 8:33 AM ET
Sun Jun 26, 8:30 AM ET
Sun Jun 26, 6:31 AM ET
Sun Jun 26, 6:31 AM ET
Sun Jun 26, 6:30 AM ET
Sun Jun 26, 6:13 AM ET
Sun Jun 26, 3:50 AM ET
Sun Jun 26, 3:28 AM ET
Sat Jun 25, 11:50 PM ET
Sat Jun 25, 11:39 PM ET
Sat Jun 25, 11:31 PM ET
Sat Jun 25, 11:20 PM ET
Sat Jun 25, 11:18 PM ET
Sat Jun 25, 11:03 PM ET
Sat Jun 25, 7:52 PM ET
Sat Jun 25, 7:12 PM ET
Sat Jun 25, 5:18 PM ET
Sat Jun 25, 5:10 PM ET
Moneyline
Fav Dog
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -172
WSH +144
TEX -167
WSH +142
TEX -167
WSH +142
TEX -167
WSH +142
TEX -167
WSH +142
TEX -167
WSH +142
TEX -167
WSH +142
TEX -167
WSH +142
TEX -167
WSH +142
TEX -167
WSH +142
TEX -161
WSH +136
TEX -161
WSH +136
Total
Over Under
9 -115
9 -105
9 -114
9 -106
9 -112
9 -108
9 -110
9 -110
9 -110
9 -110
9 -106
9 -114
9 -110
9 -110
9 -114
9 -106
9 -120
9 -102
9 -114
9 -106
9 -115
9 -105
9 -120
9 -102
9 -112
9 -108
9 -112
9 -108
9 -110
9 -110
9 -115
9 -105
9 -112
9 -108
9 -114
9 -106
9 -114
9 -106
9 -110
9 -110
9 -108
9 -112
9 -115
9 -105
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -110
9.5 -110
9 -110
9 -110
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -102
9.5 -120
9.5 +100
9.5 -122
Run Line
Fav Dog
TEX -1.5 +122
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +114
WSH -1.5 -137
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +122
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +114
WSH -1.5 -137
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +115
WSH -1.5 -139
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +125
WSH -1.5 -149
TEX -1.5 +122
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +122
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +114
WSH -1.5 -137
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +122
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +112
WSH -1.5 -133
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +125
WSH -1.5 -149
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +122
WSH -1.5 -147
TEX -1.5 +116
WSH -1.5 -141
TEX -1.5 +118
WSH -1.5 -143
TEX -1.5 +126
WSH -1.5 -152
TEX -1.5 +122
WSH -1.5 -147
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Jun 26, 2:03 PM ET
Sun Jun 26, 1:53 PM ET
Sun Jun 26, 1:52 PM ET
Sun Jun 26, 1:51 PM ET
Sun Jun 26, 1:50 PM ET
Sun Jun 26, 1:48 PM ET
Sun Jun 26, 1:47 PM ET
Sun Jun 26, 1:36 PM ET
Sun Jun 26, 1:29 PM ET
Sun Jun 26, 1:27 PM ET
Sun Jun 26, 1:03 PM ET
Sun Jun 26, 1:00 PM ET
Sun Jun 26, 12:59 PM ET
Sun Jun 26, 12:58 PM ET
Sun Jun 26, 12:54 PM ET
Sun Jun 26, 12:51 PM ET
Sun Jun 26, 12:44 PM ET
Sun Jun 26, 12:39 PM ET
Sun Jun 26, 12:38 PM ET
Sun Jun 26, 12:32 PM ET
Sun Jun 26, 12:31 PM ET
Sun Jun 26, 12:25 PM ET
Sun Jun 26, 12:09 PM ET
Sun Jun 26, 12:08 PM ET
Sun Jun 26, 11:39 AM ET
Sun Jun 26, 11:10 AM ET
Sun Jun 26, 11:09 AM ET
Sun Jun 26, 9:33 AM ET
Moneyline
Fav Dog
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -159
WSH +140
TEX -159
WSH +140
TEX -159
WSH +140
TEX -159
WSH +140
TEX -159
WSH +140
TEX -159
WSH +140
TEX -159
WSH +140
TEX -159
WSH +140
TEX -159
WSH +140
TEX -159
WSH +140
TEX -159
WSH +140
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -154
WSH +135
TEX -159
WSH +140
TEX -164
WSH +145
Total
Over Under
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +110
9.5 -130
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +110
9.5 -130
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +110
9.5 -130
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +100
9.5 -120
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
9.5 +105
9.5 -125
Run Line
Fav Dog
TEX -1.5 +125
WSH -1.5 -145
TEX -1.5 +125
WSH -1.5 -145
TEX -1.5 +125
WSH -1.5 -145
TEX -1.5 +130
WSH -1.5 -149
TEX -1.5 +130
WSH -1.5 -149
TEX -1.5 +125
WSH -1.5 -145
TEX -1.5 +130
WSH -1.5 -149
TEX -1.5 +125
WSH