Duke
4 - 1
5 - 0
Kansas
Kansas
5 - 0

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Sep 24, 11:34 AM ET
Sat Sep 24, 11:13 AM ET
Sat Sep 24, 10:47 AM ET
Fri Sep 23, 10:41 AM ET
Fri Sep 23, 10:39 AM ET
Thu Sep 22, 10:21 PM ET
Thu Sep 22, 1:37 PM ET
Thu Sep 22, 11:46 AM ET
Thu Sep 22, 9:31 AM ET
Wed Sep 21, 10:34 AM ET
Tue Sep 20, 10:02 PM ET
Tue Sep 20,
Tue Sep 20, 10:33 AM ET
Tue Sep 20, 10:24 AM ET
Tue Sep 20, 10:11 AM ET
Tue Sep 20, 9:48 AM ET
Mon Sep 19, 9:18 AM ET
Mon Sep 19, 8:14 AM ET
Mon Sep 19, 8:12 AM ET
Sun Sep 18, 7:28 PM ET
Spread
Fav Dog
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -115
DUKE -7 -105
KANSAS -7 -115
DUKE -7 -105
KANSAS -7 -115
DUKE -7 -105
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -105
DUKE -7.5 -115
KANSAS -7.5 -105
DUKE -7.5 -115
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -8.5 -110
DUKE -8.5 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -8.5 -110
DUKE -8.5 -110
KANSAS -8.5 -110
DUKE -8.5 -110
KANSAS -9.5 -110
DUKE -9.5 -110
Total
Over Under
65.5 -110
65.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
64.5 -120
64.5 +100
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
Moneyline
Fav Dog
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -278
DUKE +220
KANSAS -278
DUKE +220
KANSAS -278
DUKE +220
KANSAS -278
DUKE +220
KANSAS -278
DUKE +220
KANSAS -278
DUKE +220
KANSAS -278
DUKE +220
KANSAS -303
DUKE +230
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -345
DUKE +260
KANSAS -345
DUKE +260
KANSAS -345
DUKE +260
KANSAS -345
DUKE +260
KANSAS -345
DUKE +260
KANSAS -345
DUKE +260
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Sep 24, 11:53 AM ET
Sat Sep 24, 10:41 AM ET
Sat Sep 24, 10:38 AM ET
Sat Sep 24, 10:06 AM ET
Fri Sep 23, 11:45 AM ET
Fri Sep 23, 10:34 AM ET
Thu Sep 22, 11:47 PM ET
Thu Sep 22, 4:21 PM ET
Thu Sep 22, 10:01 AM ET
Thu Sep 22, 2:21 AM ET
Wed Sep 21, 11:39 PM ET
Wed Sep 21, 9:42 AM ET
Tue Sep 20, 1:11 PM ET
Tue Sep 20, 1:10 PM ET
Tue Sep 20, 12:38 PM ET
Tue Sep 20, 10:09 AM ET
Tue Sep 20, 10:07 AM ET
Mon Sep 19, 11:49 AM ET
Mon Sep 19, 11:48 AM ET
Sun Sep 18, 9:11 PM ET
Sun Sep 18, 5:27 PM ET
Sun Sep 18, 5:05 PM ET
Spread
Fav Dog
KANSAS -7 -114
DUKE -7 -108
KANSAS -7 -114
DUKE -7 -108
KANSAS -7 -112
DUKE -7 -109
KANSAS -7 -114
DUKE -7 -108
KANSAS -7 -114
DUKE -7 -108
KANSAS -7 -114
DUKE -7 -108
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7.5 -108
DUKE -7.5 -114
KANSAS -7.5 -106
DUKE -7.5 -115
KANSAS -7.5 -108
DUKE -7.5 -114
KANSAS -7.5 -108
DUKE -7.5 -114
KANSAS -7.5 -108
DUKE -7.5 -114
KANSAS -7.5 -108
DUKE -7.5 -114
KANSAS -7.5 -112
DUKE -7.5 -109
KANSAS -7.5 -112
DUKE -7.5 -109
KANSAS -8 -110
DUKE -8 -110
KANSAS -9 -109
DUKE -9 -112
KANSAS -9 -109
DUKE -9 -112
KANSAS -8.5 -112
DUKE -8.5 -109
KANSAS -9.5 -114
DUKE -9.5 -108
KANSAS -9.5 -109
DUKE -9.5 -112
Total
Over Under
65 -114
65 -108
65 -110
65 -110
64.5 -112
64.5 -109
63 -112
63 -109
63.5 -110
63.5 -110
64 -109
64 -112
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -112
65.5 -109
65.5 -114
65.5 -108
66 -112
66 -109
66.5 -109
66.5 -112
66 -112
66 -109
66 -112
66 -109
66 -114
66 -108
66 -114
66 -108
66 -114
66 -108
64.5 -108
64.5 -114
64.5 -114
64.5 -108
64.5 -112
64.5 -109
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -109
64.5 -112
Moneyline
Fav Dog
KANSAS -303
DUKE +235
KANSAS -303
DUKE +235
KANSAS -303
DUKE +235
KANSAS -303
DUKE +235
KANSAS -303
DUKE +235
KANSAS -303
DUKE +235
KANSAS -303
DUKE +235
KANSAS -312
DUKE +240
KANSAS -312
DUKE +240
KANSAS -312
DUKE +240
KANSAS -312
DUKE +240
KANSAS -312
DUKE +240
KANSAS -312
DUKE +240
KANSAS -333
DUKE +260
KANSAS -333
DUKE +260
KANSAS -278
DUKE +215
KANSAS -286
DUKE +225
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -303
DUKE +235
KANSAS -312
DUKE +250
KANSAS -312
DUKE +245
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Sep 24, 11:56 AM ET
Sat Sep 24, 11:43 AM ET
Sat Sep 24, 11:37 AM ET
Sat Sep 24, 11:23 AM ET
Sat Sep 24, 11:15 AM ET
Sat Sep 24, 11:03 AM ET
Sat Sep 24, 10:52 AM ET
Sat Sep 24, 10:46 AM ET
Sat Sep 24, 10:44 AM ET
Sat Sep 24, 10:09 AM ET
Sat Sep 24, 10:06 AM ET
Sat Sep 24, 3:56 AM ET
Sat Sep 24, 2:35 AM ET
Fri Sep 23, 11:02 PM ET
Fri Sep 23, 9:13 PM ET
Fri Sep 23, 5:29 PM ET
Fri Sep 23, 11:48 AM ET
Fri Sep 23, 11:46 AM ET
Fri Sep 23, 10:39 AM ET
Fri Sep 23, 10:34 AM ET
Fri Sep 23, 10:30 AM ET
Thu Sep 22, 2:29 PM ET
Thu Sep 22, 1:35 PM ET
Thu Sep 22, 1:15 PM ET
Thu Sep 22, 12:28 PM ET
Thu Sep 22, 12:09 PM ET
Thu Sep 22, 11:17 AM ET
Thu Sep 22, 7:04 AM ET
Wed Sep 21, 10:40 PM ET
Wed Sep 21, 2:52 PM ET
Wed Sep 21, 8:24 AM ET
Wed Sep 21, 3:27 AM ET
Wed Sep 21, 2:41 AM ET
Wed Sep 21, 12:23 AM ET
Tue Sep 20, 10:47 PM ET
Tue Sep 20, 8:38 PM ET
Tue Sep 20, 1:20 PM ET
Tue Sep 20, 10:37 AM ET
Tue Sep 20, 10:28 AM ET
Tue Sep 20, 10:24 AM ET
Tue Sep 20, 10:11 AM ET
Tue Sep 20, 10:08 AM ET
Tue Sep 20, 10:04 AM ET
Tue Sep 20, 9:16 AM ET
Mon Sep 19, 7:09 PM ET
Mon Sep 19, 1:45 PM ET
Mon Sep 19, 9:42 AM ET
Mon Sep 19, 9:35 AM ET
Mon Sep 19, 9:14 AM ET
Sun Sep 18, 10:21 PM ET
Sun Sep 18, 8:13 PM ET
Sun Sep 18, 7:27 PM ET
Sun Sep 18, 7:24 PM ET
Sun Sep 18, 7:20 PM ET
Sun Sep 18, 4:47 PM ET
Sun Sep 18, 4:43 PM ET
Sun Sep 18, 2:25 PM ET
Spread
Fav Dog
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -115
DUKE -7 -105
KANSAS -7 -115
DUKE -7 -105
KANSAS -7 -115
DUKE -7 -105
KANSAS -7.5 -115
DUKE -7.5 -105
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -115
DUKE -7 -105
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7.5 +100
DUKE -7.5 -120
KANSAS -7.5 -105
DUKE -7.5 -115
KANSAS -7.5 -105
DUKE -7.5 -115
KANSAS -7.5 +100
DUKE -7.5 -120
KANSAS -7.5 -105
DUKE -7.5 -115
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7 -110
DUKE -7 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -105
DUKE -7.5 -115
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -7.5 -110
DUKE -7.5 -110
KANSAS -8 -110
DUKE -8 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -8.5 -110
DUKE -8.5 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -8.5 -110
DUKE -8.5 -110
KANSAS -8.5 -110
DUKE -8.5 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -9 -110
DUKE -9 -110
KANSAS -8 -110
DUKE -8 -110
Total
Over Under
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
66 -110
66 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65 -110
65 -110
65.5 -110
65.5 -110
63 -110
63 -110
63 -110
63 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
63.5 -110
64 -110
64 -110
64.5 -110
64.5 -110
65 -110
65 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
65.5 -110
66 -110
66 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66.5 -110
66 -110
66 -110
66 -110
66 -110
65 -110
65 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
64.5 -110
Moneyline
Fav Dog
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -286
DUKE +228
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -294
DUKE +235
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -303
DUKE +240
KANSAS -323
DUKE +250
KANSAS -333
DUKE +260
KANSAS -345
DUKE +270
KANSAS -345
DUKE +270
KANSAS -345
DUKE +270
KANSAS -333
DUKE +260
KANSAS -345
DUKE +275
KANSAS -357
DUKE +278
KANSAS -333
DUKE +260
KANSAS -333
DUKE +260
KANSAS -333
DUKE +260
KANSAS -345