Navy
4 - 8
12 - 2
Houston
Houston
12 - 2

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 6:39 PM ET
Fri Sep 24, 8:19 PM ET
Fri Sep 24, 12:14 PM ET
Fri Sep 24, 11:19 AM ET
Thu Sep 23, 5:43 PM ET
Thu Sep 23, 4:35 PM ET
Mon Sep 20, 12:24 PM ET
Sun Sep 19, 4:39 PM ET
Sun Sep 19, 3:46 PM ET
Spread
Fav Dog
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19.5 -110
NAVY -19.5 -110
UH -20.5 -110
NAVY -20.5 -110
UH -20.5 -110
NAVY -20.5 -110
NAVY 20.5 -110
UH 20.5 -110
Total
Over Under
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
48 -115
48 -105
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UH -1429
NAVY +800
UH -1429
NAVY +800
UH -2000
NAVY +1000
UH -1250
NAVY +900
UH -1250
NAVY +800
UH -1250
NAVY +800
UH -1250
NAVY +800
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 6:23 PM ET
Fri Sep 24, 8:03 PM ET
Fri Sep 24, 7:58 PM ET
Fri Sep 24, 12:28 PM ET
Thu Sep 23, 4:20 PM ET
Mon Sep 20, 2:29 PM ET
Mon Sep 20, 2:22 PM ET
Mon Sep 20, 9:02 AM ET
Mon Sep 20, 8:35 AM ET
Mon Sep 20, 8:23 AM ET
Mon Sep 20, 8:20 AM ET
Mon Sep 20, 8:17 AM ET
Sun Sep 19, 8:46 PM ET
Spread
Fav Dog
UH -20.5 -110
NAVY -20.5 -110
UH -19 -109
NAVY -19 -112
UH -18.5 -112
NAVY -18.5 -109
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -20.5 -109
NAVY -20.5 -112
UH -20.5 -109
NAVY -20.5 -112
UH -20.5 -115
NAVY -20.5 -106
UH -21.5 -114
NAVY -21.5 -108
UH -21.5 -105
NAVY -21.5 -118
UH -20.5 -112
NAVY -20.5 -109
UH -20.5 -108
NAVY -20.5 -114
UH -20 -114
NAVY -20 -108
Total
Over Under
47 -112
47 -109
47 -108
47 -114
47 -109
47 -112
48 -110
48 -110
48.5 -108
48.5 -114
48 -108
48 -114
48 -108
48 -114
48 -108
48 -114
48.5 -108
48.5 -114
48.5 -104
48.5 -118
48 -108
48 -114
48.5 -106
48.5 -115
49 -108
49 -114
Moneyline
Fav Dog
UH -1667
NAVY +800
UH -1667
NAVY +800
UH -1667
NAVY +800
UH -1667
NAVY +800
UH -1667
NAVY +800
UH -1667
NAVY +800
UH -2000
NAVY +900
UH -2500
NAVY +1050
UH -3333
NAVY +1200
UH -2500
NAVY +1100
UH -2500
NAVY +1050
UH -2000
NAVY +900
UH -2000
NAVY +950
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 9:51 AM ET
Fri Sep 24, 8:33 PM ET
Fri Sep 24, 12:51 PM ET
Fri Sep 24, 11:48 AM ET
Thu Sep 23, 4:36 PM ET
Mon Sep 20, 6:13 PM ET
Mon Sep 20, 5:58 PM ET
Mon Sep 20, 10:06 AM ET
Mon Sep 20, 9:37 AM ET
Mon Sep 20, 9:09 AM ET
Sun Sep 19, 9:09 PM ET
Sun Sep 19, 8:02 PM ET
Sun Sep 19, 7:14 PM ET
Sun Sep 19, 6:04 PM ET
Sun Sep 19, 4:02 PM ET
Sun Sep 19, 3:30 PM ET
Spread
Fav Dog
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -115
NAVY -19 -105
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20.5 -110
NAVY -20.5 -110
UH -21 -110
NAVY -21 -110
UH -20.5 -110
NAVY -20.5 -110
Total
Over Under
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47.5 -110
47.5 -110
48 -110
48 -110
48 -110
48 -110
48 -110
48 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
49 -110
49 -110
49 -110
49 -110
48.5 -110
48.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UH -1111
NAVY +700
UH -1111
NAVY +700
UH -1111
NAVY +700
UH -1111
NAVY +700
UH -1111
NAVY +700
UH -1429
NAVY +800
UH -1111
NAVY +700
UH -1111
NAVY +700
UH -1429
NAVY +800
UH -1667
NAVY +850
UH -1667
NAVY +900
DraftKings' line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 6:33 PM ET
Sat Sep 25, 6:24 PM ET
Sat Sep 25, 6:10 PM ET
Sat Sep 25, 3:04 PM ET
Sat Sep 25, 2:33 PM ET
Sat Sep 25, 11:05 AM ET
Sat Sep 25, 10:36 AM ET
Sat Sep 25, 8:36 AM ET
Sat Sep 25, 2:35 AM ET
Fri Sep 24, 7:50 PM ET
Fri Sep 24, 7:21 PM ET
Fri Sep 24, 3:20 PM ET
Fri Sep 24, 1:59 PM ET
Fri Sep 24, 11:48 AM ET
Fri Sep 24, 11:23 AM ET
Fri Sep 24, 11:10 AM ET
Thu Sep 23, 4:20 PM ET
Thu Sep 23, 4:15 PM ET
Thu Sep 23, 11:30 AM ET
Thu Sep 23, 9:13 AM ET
Wed Sep 22, 2:37 PM ET
Wed Sep 22, 2:32 PM ET
Wed Sep 22, 2:09 PM ET
Wed Sep 22,
Wed Sep 22, 8:16 AM ET
Tue Sep 21, 5:22 PM ET
Tue Sep 21, 1:27 PM ET
Tue Sep 21, 10:12 AM ET
Tue Sep 21, 8:29 AM ET
Mon Sep 20, 5:37 PM ET
Mon Sep 20, 1:13 PM ET
Mon Sep 20, 9:32 AM ET
Mon Sep 20, 9:21 AM ET
Sun Sep 19, 4:37 PM ET
Sun Sep 19, 3:53 PM ET
Sun Sep 19, 3:23 PM ET
Spread
Fav Dog
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -19.5 -110
NAVY -19.5 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -115
NAVY -19 -105
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19.5 -110
NAVY -19.5 -110
UH -19.5 -115
NAVY -19.5 -105
UH -19.5 -110
NAVY -19.5 -110
UH -19 -120
NAVY -19 +100
UH -19 -115
NAVY -19 -105
UH -19 -115
NAVY -19 -105
UH -19 -115
NAVY -19 -105
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -115
NAVY -19 -105
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -20 -105
NAVY -20 -115
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -115
NAVY -20 -105
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20.5 -110
NAVY -20.5 -110
UH -20.5 -110
NAVY -20.5 -110
UH -20.5 -110
NAVY -20.5 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -21 -110
NAVY -21 -110
UH -21 -110
NAVY -21 -110
UH -20.5 -110
NAVY -20.5 -110
Total
Over Under
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -105
47 -115
47 -105
47 -115
47 -105
47 -115
47 -105
47 -115
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47.5 -115
47.5 -105
47.5 -115
47.5 -105
47.5 -110
47.5 -110
48 -105
48 -115
47 -110
47 -110
48 -105
48 -115
48 -110
48 -110
48 -115
48 -105
48 -110
48 -110
48 -110
48 -110
48 -115
48 -105
48 -110
48 -110
48.5 -105
48.5 -115
49 -105
49 -115
48.5 -105
48.5 -115
49 -105
49 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -110
48.5 -110
47.5 -110
47.5 -110
47.5 -110
47.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
49.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1111
NAVY +700
UH -1250
NAVY +750
UH -1111
NAVY +700
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1250
NAVY +750
UH -1111
NAVY +700
UH -1111
NAVY +700
UH -1250
NAVY +750
UH -1111
NAVY +700
UH -1111
NAVY +700
UH -1667
NAVY +900
UH -1667
NAVY +900
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 6:39 PM ET
Sat Sep 25, 6:33 PM ET
Sat Sep 25, 6:23 PM ET
Sat Sep 25, 6:03 PM ET
Sat Sep 25, 4:42 PM ET
Sat Sep 25, 3:05 PM ET
Sat Sep 25, 2:35 PM ET
Sat Sep 25, 9:35 AM ET
Sat Sep 25, 8:37 AM ET
Fri Sep 24, 7:50 PM ET
Fri Sep 24, 2:49 PM ET
Fri Sep 24, 11:48 AM ET
Fri Sep 24, 11:28 AM ET
Thu Sep 23, 9:06 PM ET
Thu Sep 23, 5:37 PM ET
Thu Sep 23, 4:15 PM ET
Tue Sep 21, 5:22 PM ET
Tue Sep 21, 1:17 PM ET
Mon Sep 20, 7:07 PM ET
Mon Sep 20, 5:48 PM ET
Mon Sep 20, 9:06 AM ET
Mon Sep 20,
Mon Sep 20, 8:20 AM ET
Sun Sep 19, 8:47 PM ET
Sun Sep 19, 3:27 PM ET
Sun Sep 19, 2:34 PM ET
Spread
Fav Dog
UH -20.5 -105
NAVY -20.5 -115
UH -20.5 -105
NAVY -20.5 -115
UH -20.5 -110
NAVY -20.5 -110
UH -18.5 -112
NAVY -18.5 -110
UH -19.5 -110
NAVY -19.5 -110
UH -18.5 -112
NAVY -18.5 -108
UH -18.5 -110
NAVY -18.5 -110
UH -18.5 -112
NAVY -18.5 -108
UH -19.5 -108
NAVY -19.5 -112
UH -19.5 -110
NAVY -19.5 -110
UH -19.5 -108
NAVY -19.5 -112
UH -18.5 -108
NAVY -18.5 -112
UH -18.5 -108
NAVY -18.5 -112
UH -18.5 -108
NAVY -18.5 -112
UH -18.5 -110
NAVY -18.5 -110
UH -18.5 -110
NAVY -18.5 -110
UH -20.5 -105
NAVY -20.5 -115
UH -19.5 -115
NAVY -19.5 -105
UH -20.5 -104
NAVY -20.5 -118
UH -19.5 -114
NAVY -19.5 -106
UH -20.5 -105
NAVY -20.5 -115
UH -20.5 -105
NAVY -20.5 -115
UH -20.5 -105
NAVY -20.5 -115
UH -20.5 -105
NAVY -20.5 -115
UH -19.5 -118
NAVY -19.5 -104
UH -19.5 -115
NAVY -19.5 -105
Total
Over Under
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
46.5 -114
46.5 -106
47.5 -105
47.5 -115
47.5 -108
47.5 -112
47.5 -108
47.5 -112
47.5 -108
47.5 -112
47.5 -112
47.5 -108
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -105
48.5 -115
48.5 -104
48.5 -118
47.5 -110
47.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -110
48.5 -114
48.5 -106
48.5 -110
48.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UH -1667
NAVY +880
UH -2000
NAVY +920
UH -2000
NAVY +920
UH -1667
NAVY +820
UH -1667
NAVY +820
UH -1667
NAVY +820
UH -1667
NAVY +790
UH -1667
NAVY +820
UH -1667
NAVY +820
UH -1667
NAVY +820
UH -1667
NAVY +820
UH -1429
NAVY +760
UH -1429
NAVY +760
UH -1429
NAVY +760
UH -1429
NAVY +760
UH -1429
NAVY +790
UH -1667
NAVY +880
UH -1667
NAVY +820
UH -1667
NAVY +880
UH -1667
NAVY +880
UH -1667
NAVY +880
UH -1667
NAVY +880
UH -1667
NAVY +880
UH -1667
NAVY +820
UH -1667
NAVY +820
UH -1429
NAVY +790
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 6:47 PM ET
Sat Sep 25, 6:32 PM ET
Sat Sep 25, 6:23 PM ET
Sat Sep 25, 6:03 PM ET
Sat Sep 25, 5:33 PM ET
Sat Sep 25, 4:41 PM ET
Sat Sep 25, 2:20 PM ET
Sat Sep 25, 10:20 AM ET
Sat Sep 25, 8:50 AM ET
Sat Sep 25, 8:34 AM ET
Fri Sep 24, 10:57 PM ET
Fri Sep 24, 7:50 PM ET
Fri Sep 24, 2:49 PM ET
Fri Sep 24, 2:19 PM ET
Fri Sep 24, 11:48 AM ET
Fri Sep 24, 11:09 AM ET
Fri Sep 24, 11:02 AM ET
Thu Sep 23, 5:37 PM ET
Thu Sep 23, 4:36 PM ET
Thu Sep 23, 4:15 PM ET
Thu Sep 23, 4:11 PM ET
Wed Sep 22, 10:40 AM ET
Tue Sep 21, 8:28 AM ET
Tue Sep 21, 1:07 AM ET
Sun Sep 19, 8:02 PM ET
Spread
Fav Dog
UH -20 -105
NAVY -20 -115
UH -20 -105
NAVY -20 -115
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -19.5 +100
NAVY -19.5 -120
UH -19.5 -105
NAVY -19.5 -115
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19.5 -105
NAVY -19.5 -115
UH -19.5 -105
NAVY -19.5 -115
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -110
NAVY -19 -110
UH -19 -105
NAVY -19 -115
UH -19 -105
NAVY -19 -115
UH -19 -105
NAVY -19 -115
UH -19 -105
NAVY -19 -115
UH -19 -105
NAVY -19 -115
UH -19 -105
NAVY -19 -115
UH -19 -105
NAVY -19 -115
UH -19 -105
NAVY -19 -115
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
UH -20 -110
NAVY -20 -110
Total
Over Under
47 -115
47 -105
47 -115
47 -105
47 -115
47 -105
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -110
47 -115
47 -105
47 -115
47 -105
47 -115
47 -105
47 -115
47 -105
47 -115
47 -105
47 -115
47 -105
47.5 -110
47.5 -110
47.5 -115
47.5 -105
48 -110
48 -110
48 -115
48 -105
48 -115
48 -105
48 -115
48 -105
48 -115
48 -105
48 -115
48 -105
48 -115
48 -105
48 -115
48 -105
48.5 -120
48.5 +100
Moneyline
Fav Dog
UH -1250
NAVY +805
UH -1111
NAVY +775
UH -1111
NAVY +780
UH -1111
NAVY +780
UH -1111
NAVY +775
UH -1111
NAVY +780
UH -1111
NAVY +780
UH -1111
NAVY +780
UH -1111
NAVY +770
UH -1111
NAVY +755
UH -1111
NAVY +750
UH -1111
NAVY +745
UH -1111
NAVY +745
UH -1111
NAVY +745
UH -1111
NAVY +745
UH -1111
NAVY +745
UH -1111
NAVY +750
UH -1111
NAVY +780
UH -1250
NAVY +790
UH -1250
NAVY +805
UH -1250
NAVY +775
UH -1250
NAVY +775
SugarHouse's line movements
Date/Time
Sat Sep 25, 6:23 PM ET
Fri Sep 24, 8:02 PM ET