Texas
6-4
7-3
Kansas State
Kansas State
7-3

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 6:27 PM ET
Sat Nov 5, 9:52 AM ET
Sat Nov 5, 9:05 AM ET
Fri Nov 4, 10:04 AM ET
Thu Nov 3, 4:07 PM ET
Tue Nov 1, 11:42 AM ET
Mon Oct 31, 1:09 PM ET
Mon Oct 31, 11:09 AM ET
Mon Oct 31, 11:07 AM ET
Spread
Fav Dog
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -120
KSU 2.5 +100
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
Total
Over Under
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UT -150
KSU +125
UT -135
KSU +115
UT -140
KSU +115
UT -140
KSU +115
UT -135
KSU +115
UT -145
KSU +120
UT -150
KSU +125
UT -145
KSU +120
UT -125
KSU +105
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 6:58 PM ET
Sat Nov 5, 11:06 AM ET
Wed Nov 2, 5:11 PM ET
Wed Nov 2, 3:28 PM ET
Wed Nov 2, 2:45 PM ET
Wed Nov 2, 1:23 PM ET
Wed Nov 2, 1:21 PM ET
Tue Nov 1, 3:55 PM ET
Mon Oct 31, 8:26 PM ET
Mon Oct 31, 7:55 PM ET
Mon Oct 31, 7:27 PM ET
Mon Oct 31, 1:20 PM ET
Mon Oct 31, 1:09 PM ET
Mon Oct 31, 11:16 AM ET
Mon Oct 31, 11:10 AM ET
Mon Oct 31, 11:07 AM ET
Spread
Fav Dog
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -106
UT 2.5 -113
KSU 2.5 -108
UT 2.5 -109
KSU 2.5 -112
UT 2.5 -109
KSU 2.5 -112
UT 2 -110
KSU 2 -110
UT 2.5 -113
KSU 2.5 -108
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -106
UT 2.5 -109
KSU 2.5 -112
UT 3 -107
KSU 3 -114
UT 2.5 -113
KSU 2.5 -108
UT 2.5 -109
KSU 2.5 -112
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -113
KSU 2.5 -108
UT 2.5 -108
KSU 2.5 -113
Total
Over Under
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
Moneyline
Fav Dog
UT -143
KSU +118
UT -152
KSU +123
UT -143
KSU +117
UT -141
KSU +115
UT -137
KSU +112
UT -130
KSU +107
UT -125
KSU +104
UT -134
KSU +110
UT -136
KSU +112
UT -130
KSU +107
UT -139
KSU +115
UT -134
KSU +110
UT -130
KSU +107
UT -143
KSU +118
UT -134
KSU +110
UT -129
KSU +106
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 3:55 PM ET
Sat Nov 5, 11:44 AM ET
Sat Nov 5, 9:04 AM ET
Sat Nov 5, 8:46 AM ET
Sat Nov 5, 7:28 AM ET
Thu Nov 3, 10:58 AM ET
Wed Nov 2, 3:41 PM ET
Wed Nov 2, 2:50 PM ET
Wed Nov 2, 1:21 PM ET
Mon Oct 31, 4:39 PM ET
Mon Oct 31, 1:13 PM ET
Mon Oct 31,
Mon Oct 31, 12:32 PM ET
Mon Oct 31, 11:44 AM ET
Mon Oct 31, 11:10 AM ET
Spread
Fav Dog
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -105
KSU 2.5 -115
Total
Over Under
54.5 -110
54.5 -110
55 -110
55 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UT -145
KSU +122
UT -145
KSU +122
UT -145
KSU +122
UT -140
KSU +118
UT -140
KSU +118
UT -140
KSU +118
UT -140
KSU +118
UT -140
KSU +118
UT -140
KSU +118
UT -140
KSU +118
UT -145
KSU +122
UT -155
KSU +130
UT -140
KSU +118
UT -140
KSU +118
UT -140
KSU +118
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 6:52 PM ET
Sat Nov 5, 4:23 PM ET
Sat Nov 5, 4:20 PM ET
Sat Nov 5, 11:59 AM ET
Fri Nov 4, 9:05 AM ET
Thu Nov 3, 10:58 AM ET
Thu Nov 3, 10:07 AM ET
Tue Nov 1, 9:06 AM ET
Mon Oct 31, 1:08 PM ET
Mon Oct 31,
Mon Oct 31, 11:14 AM ET
Mon Oct 31, 11:09 AM ET
Mon Oct 31, 11:06 AM ET
Sat Nov 5, 6:52 PM ET
Sat Nov 5, 4:23 PM ET
Sat Nov 5, 4:20 PM ET
Sat Nov 5, 11:59 AM ET
Fri Nov 4, 9:05 AM ET
Thu Nov 3, 10:58 AM ET
Thu Nov 3, 10:07 AM ET
Tue Nov 1, 9:06 AM ET
Mon Oct 31, 1:08 PM ET
Mon Oct 31,
Mon Oct 31, 11:14 AM ET
Mon Oct 31, 11:09 AM ET
Mon Oct 31, 11:06 AM ET
Mon Oct 31, 10:31 AM ET
Mon Oct 31, 8:34 AM ET
Mon Oct 31, 8:32 AM ET
Sun Oct 30, 8:33 PM ET
Sun Oct 30, 8:17 PM ET
Sun Oct 30, 8:01 PM ET
Sun Oct 30, 5:26 PM ET
Sun Oct 30, 2:50 PM ET
Sun Oct 30, 10:48 AM ET
Spread
Fav Dog
UT 3 -106
KSU 3 -114
UT 3 -105
KSU 3 -115
UT 3 -105
KSU 3 -115
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -105
KSU 2.5 -115
UT 3 -106
KSU 3 -114
UT 3 -105
KSU 3 -115
UT 3 -105
KSU 3 -115
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -105
KSU 2.5 -115
UT 1.5 -105
KSU 1.5 -115
UT 1.5 -105
KSU 1.5 -115
UT 2.5 -108
KSU 2.5 -112
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -104
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 1.5 -110
KSU 1.5 -110
UT 1.5 -110
KSU 1.5 -110
UT 1.5 -110
KSU 1.5 -110
Total
Over Under
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
55.5 -110
56.5 -110
56.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UT -150
KSU +126
UT -142
KSU +118
UT -137
KSU +114
UT -154
KSU +128
UT -144
KSU +120
UT -137
KSU +114
UT -144
KSU +120
UT -138
KSU +115
UT -134
KSU +112
UT -146
KSU +122
UT -154
KSU +128
UT -140
KSU +116
UT -134
KSU +112
UT -150
KSU +126
UT -142
KSU +118
UT -137
KSU +114
UT -154
KSU +128
UT -144
KSU +120
UT -137
KSU +114
UT -144
KSU +120
UT -138
KSU +115
UT -134
KSU +112
UT -146
KSU +122
UT -154
KSU +128
UT -140
KSU +116
UT -134
KSU +112
UT -125
KSU +104
UT -120
KSU +100
UT -137
KSU +114
UT -150
KSU +125
UT -132
KSU +110
UT -132
KSU +110
UT -120
KSU +100
UT -120
KSU +100
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 9:01 AM ET
Sat Nov 5, 8:45 AM ET
Sat Nov 5, 7:28 AM ET
Thu Nov 3, 10:56 AM ET
Wed Nov 2, 10:45 PM ET
Wed Nov 2, 12:58 PM ET
Mon Oct 31, 4:38 PM ET
Mon Oct 31, 1:52 PM ET
Mon Oct 31, 1:09 PM ET
Mon Oct 31, 1:07 PM ET
Mon Oct 31, 12:52 PM ET
Mon Oct 31, 11:14 AM ET
Mon Oct 31, 11:10 AM ET
Mon Oct 31, 11:07 AM ET
Spread
Fav Dog
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 3 -105
KSU 3 -115
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -107
KSU 2.5 -107
UT 2.5 -107
KSU 2.5 -107
UT 2.5 -111
KSU 2.5 -107
UT 2.5 -107
KSU 2.5 -107
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -110
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -107
KSU 2.5 -107
UT 2.5 -107
KSU 2.5 -107
Total
Over Under
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -110
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
54.5 -107
Moneyline
Fav Dog
UT -145
KSU +125
UT -140
KSU +120
UT -140
KSU +120
UT -140
KSU +120
UT -140
KSU +120
UT -140
KSU +120
UT -140
KSU +120
UT -145
KSU +125
UT -145
KSU +125
UT -145
KSU +125
UT -145
KSU +125
UT -140
KSU +120
UT -140
KSU +120
UT -125
KSU +105
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 7:28 AM ET
Fri Nov 4, 4:26 PM ET
Thu Nov 3, 11:33 PM ET
Thu Nov 3, 11:34 AM ET
Thu Nov 3, 11:08 AM ET
Thu Nov 3, 10:57 AM ET
Thu Nov 3, 10:53 AM ET
Thu Nov 3, 5:45 AM ET
Wed Nov 2, 7:02 PM ET
Wed Nov 2, 3:44 PM ET
Wed Nov 2, 1:21 PM ET
Wed Nov 2, 1:12 PM ET
Wed Nov 2, 1:06 PM ET
Tue Nov 1, 11:45 AM ET
Mon Oct 31, 1:11 PM ET
Mon Oct 31, 1:00 PM ET
Mon Oct 31, 11:28 AM ET
Mon Oct 31, 11:12 AM ET
Mon Oct 31, 11:10 AM ET
Spread
Fav Dog
UT 2.5 -125
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 3 -110
KSU 3 -118
UT 3 -118
KSU 3 -110
UT 3 -110
KSU 3 -118
UT 2.5 -125
KSU 2.5 -105
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 2.5 -118
KSU 2.5 -110
UT 1.5 -118
KSU 1.5 -110
Total
Over Under
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
54.5 -118
54.5 -110
Moneyline
Fav Dog
UT -143
KSU +110
UT -143
KSU +110
UT -143
KSU +110
UT -150
KSU +115
UT -143
KSU +110
UT -150
KSU +115
UT -150
KSU +115
UT -150
KSU +115
UT -150
KSU +115
UT -150
KSU +115
UT -150
KSU +115
UT -143
KSU +110
UT -150
KSU +115
UT -143
KSU +110
UT -150
KSU +115
UT -161
KSU +125
UT -150
KSU +115
UT -143
KSU +110
UT -133
KSU +105
Unibet's line movements
Date/Time
Sat Nov 5, 6:58 PM ET
Sat Nov 5, 11:06 AM ET
Wed Nov 2, 5:11 PM ET
Wed Nov 2, 3:28 PM ET
Wed Nov 2, 2:45 PM ET
Wed Nov 2, 1:23 PM ET
Wed Nov 2, 1:21 PM ET
Tue Nov 1, 3:55 PM ET
Mon Oct 31, 8:26 PM ET
Mon Oct 31, 7:55 PM ET
Mon Oct 31, 7:27 PM ET
Mon Oct 31, 1:20 PM ET
Mon Oct 31, 1:09 PM ET
Mon Oct 31, 11:16 AM ET
Mon Oct 31, 11:10 AM ET
Mon Oct 31, 11:07 AM ET
Spread
Fav Dog
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -106
UT 2.5 -113
KSU 2.5 -108
UT 2.5 -109
KSU 2.5 -112
UT 2.5 -109
KSU 2.5 -112
UT 2 -110
KSU 2 -110
UT 2.5 -113
KSU 2.5 -108
UT 2.5 -115
KSU 2.5 -106
UT 2.5 -109
KSU 2.5 -112
UT 3 -107
KSU 3 -114
UT 2.5 -113
KSU 2.5 -108
UT 2.5 -109
KSU 2.5 -112
UT 3 -110
KSU 3 -110
UT 2.5 -113
KSU 2.5 -108
UT 2.5 -108
KSU 2.5 -113
Total
Over Under
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109
54.5 -112
54.5 -109