Capitals
25-24
29-18
Golden Knights
Golden Knights
29-18

BetMGM's line movements
Date/Time
Sat Jan 21, 9:39 PM ET
Sat Jan 21, 3:50 PM ET
Sat Jan 21, 9:59 AM ET
Sat Jan 21, 8:29 AM ET
Fri Jan 20, 4:43 PM ET
Moneyline
Home Away
VEG -120
WAS +100
VEG -110
WAS -110
VEG -110
WAS -110
VEG -115
WAS -105
VEG -120
WAS +100
Total
Over Under
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -115
6 -105
Puck Line
Home Away
VEG -1.5 +200
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +220
WAS 1.5 -275
VEG -1.5 +220
WAS 1.5 -275
VEG -1.5 +200
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +200
WAS 1.5 -250
BetRivers' line movements
Date/Time
Sat Jan 21, 9:45 PM ET
Sat Jan 21, 9:35 PM ET
Sat Jan 21, 9:35 PM ET
Sat Jan 21, 9:33 PM ET
Sat Jan 21, 4:24 PM ET
Sat Jan 21, 11:10 AM ET
Sat Jan 21, 2:34 AM ET
Sat Jan 21, 12:25 AM ET
Fri Jan 20, 3:32 PM ET
Fri Jan 20, 3:32 PM ET
Fri Jan 20, 2:48 PM ET
Fri Jan 20, 1:41 PM ET
Fri Jan 20, 8:52 AM ET
Moneyline
Home Away
VEG -117
WAS +102
VEG -122
WAS +106
VEG -122
WAS +106
VEG -125
WAS +108
VEG -110
WAS -105
VEG -110
WAS -106
VEG -113
WAS -104
VEG -113
WAS -103
VEG -124
WAS +107
VEG -124
WAS +107
VEG -127
WAS +105
VEG -130
WAS +107
VEG -136
WAS +112
Total
Over Under
6 +104
6 -122
6 +104
6 -124
6 +102
6 -121
6 +104
6 -122
6 +102
6 -121
6 -108
6 -109
6 -108
6 -109
6 -105
6 -113
6 -105
6 -113
6 +102
6 -121
Puck Line
Home Away
VEG -1.5 +205
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +200
WAS 1.5 -245
VEG -1.5 +200
WAS 1.5 -245
VEG -1.5 +190
WAS 1.5 -235
VEG -1.5 +220
WAS 1.5 -275
VEG -1.5 +220
WAS 1.5 -275
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -265
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -265
VEG -1.5 +195
WAS 1.5 -240
VEG -1.5 +195
WAS 1.5 -240
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sat Jan 21, 9:41 PM ET
Sat Jan 21, 9:33 PM ET
Sat Jan 21, 6:13 PM ET
Sat Jan 21, 4:10 PM ET
Sat Jan 21, 4:08 PM ET
Sat Jan 21, 3:44 PM ET
Sat Jan 21, 2:56 PM ET
Sat Jan 21, 2:15 PM ET
Sat Jan 21, 12:33 PM ET
Sat Jan 21, 9:44 AM ET
Sat Jan 21, 8:53 AM ET
Sat Jan 21, 8:22 AM ET
Sat Jan 21, 7:24 AM ET
Sat Jan 21, 5:25 AM ET
Sat Jan 21, 1:01 AM ET
Fri Jan 20, 10:11 PM ET
Fri Jan 20, 4:42 PM ET
Fri Jan 20, 4:35 PM ET
Fri Jan 20, 4:30 PM ET
Fri Jan 20, 4:25 PM ET
Fri Jan 20, 3:27 PM ET
Fri Jan 20, 1:55 PM ET
Moneyline
Home Away
VEG -135
WAS +115
VEG -135
WAS +115
VEG -125
WAS +105
VEG -125
WAS +105
VEG -125
WAS +105
VEG -120
WAS +100
VEG -120
WAS +100
VEG -110
WAS -110
VEG -110
WAS -110
VEG -110
WAS -110
VEG -115
WAS -105
VEG -115
WAS -105
VEG -115
WAS -105
VEG -115
WAS -105
VEG -120
WAS +100
VEG -120
WAS +100
VEG -120
WAS +100
VEG -120
WAS +100
VEG -125
WAS +105
VEG -125
WAS +105
VEG -125
WAS +105
VEG -120
WAS +100
Total
Over Under
6 +105
6 -125
6 +105
6 -125
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -120
6 +100
6 -120
6 +100
6 -120
6 +100
6 -120
6 +100
6 -120
6 +100
Puck Line
Home Away
VEG -1.5 +205
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +210
WAS 1.5 -260
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -267
VEG -1.5 +222
WAS 1.5 -278
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -267
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -267
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -267
VEG -1.5 +222
WAS 1.5 -278
VEG -1.5 +228
WAS 1.5 -285
VEG -1.5 +222
WAS 1.5 -278
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -267
VEG -1.5 +210
WAS 1.5 -260
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -267
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -267
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -267
VEG -1.5 +210
WAS 1.5 -260
VEG -1.5 +205
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +205
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +205
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +192
WAS 1.5 -235
VEG -1.5 +185
WAS 1.5 -225
VEG -1.5 +185
WAS 1.5 -225
FanDuel's line movements
Date/Time
Sat Jan 21, 9:55 PM ET
Sat Jan 21, 9:55 PM ET
Sat Jan 21, 9:46 PM ET
Sat Jan 21, 9:45 PM ET
Sat Jan 21, 9:41 PM ET
Sat Jan 21, 9:36 PM ET
Sat Jan 21,
Sat Jan 21, 9:33 PM ET
Sat Jan 21, 9:32 PM ET
Sat Jan 21, 9:31 PM ET
Sat Jan 21, 9:30 PM ET
Sat Jan 21, 9:30 PM ET
Sat Jan 21, 9:29 PM ET
Sat Jan 21, 9:28 PM ET
Sat Jan 21, 9:27 PM ET
Sat Jan 21, 8:42 PM ET
Sat Jan 21, 6:41 PM ET
Sat Jan 21, 3:38 PM ET
Sat Jan 21, 3:15 PM ET
Sat Jan 21, 3:12 PM ET
Sat Jan 21, 3:06 PM ET
Sat Jan 21, 2:44 PM ET
Sat Jan 21, 2:25 PM ET
Sat Jan 21, 11:38 AM ET
Sat Jan 21, 9:21 AM ET
Sat Jan 21, 9:17 AM ET
Sat Jan 21, 8:30 AM ET
Sat Jan 21, 8:08 AM ET
Sat Jan 21, 8:02 AM ET
Sat Jan 21, 12:27 AM ET
Fri Jan 20, 8:28 PM ET
Fri Jan 20, 4:41 PM ET
Fri Jan 20, 4:24 PM ET
Fri Jan 20, 4:07 PM ET
Fri Jan 20, 3:25 PM ET
Sat Jan 21, 9:55 PM ET
Sat Jan 21, 9:46 PM ET
Sat Jan 21, 9:41 PM ET
Sat Jan 21, 9:36 PM ET
Sat Jan 21, 9:33 PM ET
Sat Jan 21, 9:32 PM ET
Sat Jan 21, 9:31 PM ET
Sat Jan 21, 9:30 PM ET
Sat Jan 21, 9:28 PM ET
Sat Jan 21, 8:42 PM ET
Sat Jan 21, 6:41 PM ET
Sat Jan 21, 3:38 PM ET
Sat Jan 21, 3:15 PM ET
Sat Jan 21, 3:12 PM ET
Sat Jan 21, 3:06 PM ET
Sat Jan 21, 2:44 PM ET
Sat Jan 21, 2:25 PM ET
Sat Jan 21, 11:38 AM ET
Sat Jan 21, 9:21 AM ET
Sat Jan 21, 9:17 AM ET
Sat Jan 21, 8:30 AM ET
Sat Jan 21, 8:08 AM ET
Sat Jan 21, 8:02 AM ET
Sat Jan 21, 12:27 AM ET
Fri Jan 20, 8:28 PM ET
Fri Jan 20, 4:41 PM ET
Fri Jan 20, 4:24 PM ET
Fri Jan 20, 4:07 PM ET
Fri Jan 20, 3:25 PM ET
Moneyline
Home Away
VEG -128
WAS +106
VEG -128
WAS +106
VEG -128
WAS +106
VEG -128
WAS +106
VEG -128
WAS +106
VEG -128
WAS +105
VEG -134
WAS +112
VEG -132
WAS +110
VEG -130
WAS +106
VEG -137
WAS +114
VEG -130
WAS +106
VEG -137
WAS +114
VEG -137
WAS +112
VEG -128
WAS +106
VEG -128
WAS +106
VEG -115
WAS -104
VEG -115
WAS -104
VEG -114
WAS -105
VEG -113
WAS -106
VEG -111
WAS -108
VEG -111
WAS -108
VEG -113
WAS -106
VEG -110
WAS -110
VEG -104
WAS -115
VEG -128
WAS +106
VEG -128
WAS +106
VEG -128
WAS +106
VEG -128
WAS +105
VEG -132
WAS +110
VEG -130
WAS +106
VEG -137
WAS +114
VEG -137
WAS +114
VEG -128
WAS +106
VEG -115
WAS -104
VEG -115
WAS -104
VEG -114
WAS -105
VEG -113
WAS -106
VEG -111
WAS -108
VEG -111
WAS -108
VEG -113
WAS -106
VEG -110
WAS -110
VEG -104
WAS -115
Total
Over Under
5.5 -118
5.5 -104
5.5 -118
5.5 -104
5.5 -118
5.5 -104
5.5 -110
5.5 -110
6 +106
6 -130
6 +106
6 -130
6 +106
6 -130
6 +106
6 -130
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -108
6 -112
6 -112
6 -108
6 -106
6 -114
6 -106
6 -114
6 -106
6 -114
6 -106
6 -114
6 -106
6 -114
6 -104
6 -118
6 -108
6 -112
6 -114
6 -106
5.5 -118
5.5 -104
5.5 -118
5.5 -104
6 +106
6 -130
6 +106
6 -130
6 +106
6 -130
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 +100
6 -122
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -104
6 -118
6 -108
6 -112
6 -112
6 -108
6 -106
6 -114
6 -106
6 -114
6 -106
6 -114
6 -106
6 -114
6 -106
6 -114
6 -104
6 -118
6 -108
6 -112
6 -114
6 -106
Puck Line
Home Away
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +210
WAS 1.5 -265
VEG -1.5 +205
WAS 1.5 -265
VEG -1.5 +205
WAS 1.5 -265
VEG -1.5 +190
WAS 1.5 -240
VEG -1.5 +194
WAS 1.5 -245
VEG -1.5 +194
WAS 1.5 -245
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +210
WAS 1.5 -265
VEG -1.5 +210
WAS 1.5 -265
VEG -1.5 +220
WAS 1.5 -280
VEG 1.5 -280
WAS -1.5 +220
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -280
WAS -1.5 +220
VEG -1.5 +210
WAS 1.5 -265
VEG -1.5 +205
WAS 1.5 -260
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +205
WAS 1.5 -265
VEG -1.5 +190
WAS 1.5 -240
VEG -1.5 +194
WAS 1.5 -245
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +210
WAS 1.5 -265
VEG -1.5 +220
WAS 1.5 -280
VEG 1.5 -280
WAS -1.5 +220
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -265
WAS -1.5 +210
VEG 1.5 -280
WAS -1.5 +220
VEG -1.5 +210
WAS 1.5 -265
VEG -1.5 +205
WAS 1.5 -260
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
VEG -1.5 +198
WAS 1.5 -250
PointsBet's line movements
Date/Time
Sat Jan 21, 9:52 PM ET
Sat Jan 21, 9:31 PM ET
Sat Jan 21, 9:30 PM ET
Sat Jan 21, 9:30 PM ET
Sat Jan 21, 9:29 PM ET
Sat Jan 21, 9:29 PM ET
Sat Jan 21, 9:29 PM ET
Sat Jan 21, 9:29 PM ET
Sat Jan 21, 8:41 PM ET
Sat Jan 21, 6:17 PM ET
Sat Jan 21, 3:06 PM ET
Sat Jan 21, 2:49 PM ET
Sat Jan 21, 2:44 PM ET
Sat Jan 21, 12:30 PM ET
Sat Jan 21, 11:48 AM ET
Sat Jan 21, 10:14 AM ET
Sat Jan 21, 10:00 AM ET
Sat Jan 21, 9:41 AM ET
Sat Jan 21, 7:21 AM ET
Sat Jan 21,
Sat Jan 21, 12:58 AM ET
Sat Jan 21, 12:17 AM ET
Fri Jan 20, 4:41 PM ET
Fri Jan 20, 4:28 PM ET
Fri Jan 20, 3:24 PM ET
Fri Jan 20, 2:01 PM ET
Moneyline
Home Away
VEG -125
WAS +105
VEG -120
WAS +100
VEG -120
WAS +100
VEG -120
WAS +100
VEG -120
WAS +100
VEG -120
WAS +100
VEG -115
WAS -105
VEG -115
WAS -105
VEG -115
WAS -105
VEG -110
WAS -110
VEG -110
WAS -110
VEG -110
WAS -110
VEG -105
WAS -115
VEG -105
WAS -115
VEG -105
WAS -115
VEG -110
WAS -110
VEG -110
WAS -110
VEG -110
WAS -110
VEG -115
WAS -105
VEG -115
WAS -105
VEG -120
WAS +100
VEG -120
WAS +100
VEG -120
WAS +100
VEG -120
WAS +100
VEG -125
WAS +105
VEG -120
WAS +100
Total
Over Under
6 +105
6 -125
6 +105
6 -125
6 +105
6 -125
6 +105
6 -125
6 +100
6 -120
6 +100
6 -120
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -110
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -115
6 -105
6 -120
6 +100
6 -120
6 +100
6 -120
6 +100
Puck Line
Home Away
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -270
VEG -1.5 +215
WAS 1.5 -270
VEG -1.5 +220
WAS <