Brewers
61 - 53
39 - 78
Nationals
Nationals
39 - 78

BetMGM's line movements
Date/Time
Sun Jun 12, 11:25 AM ET
Sun Jun 12, 2:46 AM ET
Sun Jun 12, 2:34 AM ET
Sun Jun 12, 2:33 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -120
WSH +100
MIL -130
WSH +105
Total
Over Under
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
Run Line
Fav Dog
MIL 1.5 +130
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -149
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -149
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -149
BetRivers' line movements
Date/Time
Sun Jun 12, 1:29 PM ET
Sun Jun 12, 1:28 PM ET
Sun Jun 12, 1:27 PM ET
Sun Jun 12, 1:26 PM ET
Sun Jun 12, 1:19 PM ET
Sun Jun 12, 12:55 PM ET
Sun Jun 12, 12:52 PM ET
Sun Jun 12, 12:41 PM ET
Sun Jun 12, 12:26 PM ET
Sun Jun 12, 12:26 PM ET
Sun Jun 12, 12:25 PM ET
Sun Jun 12, 11:52 AM ET
Sun Jun 12, 11:16 AM ET
Sun Jun 12, 11:15 AM ET
Sun Jun 12, 11:15 AM ET
Sun Jun 12, 11:14 AM ET
Sun Jun 12, 11:10 AM ET
Sun Jun 12, 10:24 AM ET
Sun Jun 12, 10:24 AM ET
Sun Jun 12, 8:05 AM ET
Sun Jun 12, 8:05 AM ET
Sun Jun 12, 8:05 AM ET
Sun Jun 12, 8:03 AM ET
Sun Jun 12, 7:45 AM ET
Sun Jun 12, 7:44 AM ET
Sun Jun 12, 1:43 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -132
WSH +112
MIL -135
WSH +117
MIL -132
WSH +112
MIL -120
WSH +105
MIL -120
WSH +105
MIL -122
WSH +106
MIL -118
WSH +100
MIL -118
WSH +100
MIL -120
WSH +104
MIL -120
WSH +102
MIL -122
WSH +105
MIL -125
WSH +107
MIL -125
WSH +107
MIL -130
WSH +110
MIL -125
WSH +107
MIL -123
WSH +105
MIL -123
WSH +107
MIL -123
WSH +107
MIL -122
WSH +105
MIL -122
WSH +105
MIL -123
WSH +105
MIL -123
WSH +107
MIL -125
WSH +107
MIL -127
WSH +110
MIL -127
WSH +110
MIL -127
WSH +110
Total
Over Under
9.5 -108
9.5 -110
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -104
9.5 -115
9.5 -104
9.5 -115
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -104
9.5 -115
9.5 -103
9.5 -118
9.5 -103
9.5 -118
9.5 -108
9.5 -110
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -112
Run Line
Fav Dog
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -147
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -141
MIL 1.5 +123
WSH 1.5 -147
MIL 1.5 +133
WSH 1.5 -159
MIL 1.5 +135
WSH 1.5 -164
MIL 1.5 +135
WSH 1.5 -164
MIL 1.5 +143
WSH 1.5 -175
MIL 1.5 +140
WSH 1.5 -167
MIL 1.5 +133
WSH 1.5 -159
MIL 1.5 +133
WSH 1.5 -159
MIL 1.5 +132
WSH 1.5 -156
MIL 1.5 +128
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +132
WSH 1.5 -156
MIL 1.5 +123
WSH 1.5 -147
MIL 1.5 +128
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +128
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +128
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -143
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -143
MIL 1.5 +123
WSH 1.5 -147
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -143
MIL 1.5 +123
WSH 1.5 -147
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -143
MIL 1.5 +130
WSH 1.5 -156
MIL 1.5 +135
WSH 1.5 -159
MIL 1.5 +132
WSH 1.5 -164
Caesars Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Jun 12, 1:30 PM ET
Sun Jun 12, 1:11 PM ET
Sun Jun 12, 11:12 AM ET
Sun Jun 12, 10:51 AM ET
Sun Jun 12, 8:14 AM ET
Sun Jun 12, 8:07 AM ET
Sun Jun 12, 8:03 AM ET
Sun Jun 12, 4:34 AM ET
Sun Jun 12, 2:05 AM ET
Sun Jun 12, 1:54 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -130
WSH +110
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -130
WSH +110
MIL -130
WSH +110
Total
Over Under
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
Run Line
Fav Dog
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -145
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -145
MIL 1.5 +130
WSH 1.5 -149
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -145
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -145
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -141
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -145
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -141
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -141
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -145
DraftKings' line movements
Date/Time
Sun Jun 12, 1:22 PM ET
Sun Jun 12, 1:06 PM ET
Sun Jun 12, 11:54 AM ET
Sun Jun 12, 10:50 AM ET
Sun Jun 12, 9:50 AM ET
Sun Jun 12, 8:19 AM ET
Sun Jun 12, 6:48 AM ET
Sun Jun 12, 3:57 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -130
WSH +110
MIL -125
WSH +105
MIL -120
WSH +100
MIL -125
WSH +105
MIL -120
WSH +100
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -120
WSH +100
Total
Over Under
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -110
9.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -145
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -145
MIL 1.5 +135
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +135
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +135
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -145
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -145
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -145
FanDuel's line movements
Date/Time
Sun Jun 12, 1:33 PM ET
Sun Jun 12, 1:32 PM ET
Sun Jun 12, 1:31 PM ET
Sun Jun 12, 11:57 AM ET
Sun Jun 12, 11:51 AM ET
Sun Jun 12, 10:57 AM ET
Sun Jun 12, 10:45 AM ET
Sun Jun 12, 7:51 AM ET
Sun Jun 12, 4:31 AM ET
Sun Jun 12, 3:29 AM ET
Sun Jun 12, 1:51 AM ET
Sun Jun 12, 1:24 AM ET
Sun Jun 12, 12:29 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -127
WSH +108
MIL -120
WSH +102
MIL -120
WSH +102
MIL -120
WSH +102
MIL -120
WSH +102
MIL -120
WSH +102
MIL -120
WSH +102
MIL -120
WSH +102
MIL -120
WSH +102
MIL -130
WSH +110
MIL -130
WSH +110
MIL -130
WSH +110
MIL -127
WSH +108
Total
Over Under
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -114
9.5 -106
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -104
9.5 -118
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -110
9.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIL 1.5 +132
WSH 1.5 -159
MIL 1.5 +140
WSH 1.5 -169
MIL 1.5 +126
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +140
WSH 1.5 -169
MIL 1.5 +134
WSH 1.5 -161
MIL 1.5 +146
WSH 1.5 -175
MIL 1.5 +142
WSH 1.5 -172
MIL 1.5 +134
WSH 1.5 -161
MIL 1.5 +136
WSH 1.5 -164
MIL 1.5 +134
WSH 1.5 -161
MIL 1.5 +130
WSH 1.5 -156
MIL 1.5 +128
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +130
WSH 1.5 -156
Fubo Sportsbook's line movements
Date/Time
Sun Jun 12, 1:04 PM ET
Sun Jun 12, 11:55 AM ET
Sun Jun 12, 11:19 AM ET
Sun Jun 12, 10:45 AM ET
Sun Jun 12, 9:43 AM ET
Sun Jun 12, 9:37 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -120
WSH +100
MIL -120
WSH +100
MIL -120
WSH +100
MIL -125
WSH +105
Total
Over Under
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -105
9.5 -115
9.5 -110
9.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIL 2.5 +180
WSH 2.5 -208
MIL 2.5 +190
WSH 2.5 -222
MIL 2.5 +190
WSH 2.5 -222
MIL 2.5 +190
WSH 2.5 -222
MIL 2.5 +200
WSH 2.5 -233
MIL 2.5 +190
WSH 2.5 -222
Sports Illustrated's line movements
Date/Time
Sun Jun 12, 1:15 PM ET
Sun Jun 12, 12:48 PM ET
Sun Jun 12, 12:46 PM ET
Sun Jun 12, 11:16 AM ET
Sun Jun 12,
Sun Jun 12, 4:41 AM ET
Sun Jun 12, 4:37 AM ET
Sun Jun 12, 4:34 AM ET
Sun Jun 12, 3:03 AM ET
Sun Jun 12, 2:07 AM ET
Sun Jun 12, 2:00 AM ET
Sun Jun 12, 1:47 AM ET
Sun Jun 12, 1:26 AM ET
Sun Jun 12, 1:03 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -125
WSH +105
MIL -133
WSH +110
MIL -133
WSH +110
MIL -133
WSH +110
MIL -133
WSH +110
WSH +110
MIL -133
MIL -133
WSH +110
MIL -125
WSH +105
Total
Over Under
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 +100
9.5 -118
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
9.5 -110
Run Line
Fav Dog
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -149
MIL 1.5 +130
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -149
MIL 1.5 +130
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -149
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -149
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -149
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -149
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -143
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -143
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -149
WSH -1.5 +205
MIL -1.5 -250
SugarHouse's line movements
Date/Time
Sun Jun 12, 1:29 PM ET
Sun Jun 12, 1:28 PM ET
Sun Jun 12, 1:27 PM ET
Sun Jun 12, 1:26 PM ET
Sun Jun 12, 1:19 PM ET
Sun Jun 12, 12:55 PM ET
Sun Jun 12, 12:52 PM ET
Sun Jun 12, 12:41 PM ET
Sun Jun 12, 12:26 PM ET
Sun Jun 12, 12:26 PM ET
Sun Jun 12, 12:25 PM ET
Sun Jun 12, 11:52 AM ET
Sun Jun 12, 11:16 AM ET
Sun Jun 12, 11:15 AM ET
Sun Jun 12, 11:15 AM ET
Sun Jun 12, 11:14 AM ET
Sun Jun 12, 11:10 AM ET
Sun Jun 12, 10:24 AM ET
Sun Jun 12, 10:24 AM ET
Sun Jun 12, 8:05 AM ET
Sun Jun 12, 8:05 AM ET
Sun Jun 12, 8:05 AM ET
Sun Jun 12, 8:03 AM ET
Sun Jun 12, 7:45 AM ET
Sun Jun 12, 7:44 AM ET
Sun Jun 12, 1:43 AM ET
Moneyline
Fav Dog
MIL -132
WSH +112
MIL -135
WSH +117
MIL -132
WSH +112
MIL -120
WSH +105
MIL -120
WSH +105
MIL -122
WSH +106
MIL -118
WSH +100
MIL -118
WSH +100
MIL -120
WSH +104
MIL -120
WSH +102
MIL -122
WSH +105
MIL -125
WSH +107
MIL -125
WSH +107
MIL -130
WSH +110
MIL -125
WSH +107
MIL -123
WSH +105
MIL -123
WSH +107
MIL -123
WSH +107
MIL -122
WSH +105
MIL -122
WSH +105
MIL -123
WSH +105
MIL -123
WSH +107
MIL -125
WSH +107
MIL -127
WSH +110
MIL -127
WSH +110
MIL -127
WSH +110
Total
Over Under
9.5 -108
9.5 -110
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -104
9.5 -115
9.5 -104
9.5 -115
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -104
9.5 -115
9.5 -103
9.5 -118
9.5 -103
9.5 -118
9.5 -108
9.5 -110
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -106
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -105
9.5 -114
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -112
9.5 -108
9.5 -112
Run Line
Fav Dog
MIL 1.5 +125
WSH 1.5 -147
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -141
MIL 1.5 +123
WSH 1.5 -147
MIL 1.5 +133
WSH 1.5 -159
MIL 1.5 +135
WSH 1.5 -164
MIL 1.5 +135
WSH 1.5 -164
MIL 1.5 +143
WSH 1.5 -175
MIL 1.5 +140
WSH 1.5 -167
MIL 1.5 +133
WSH 1.5 -159
MIL 1.5 +133
WSH 1.5 -159
MIL 1.5 +132
WSH 1.5 -156
MIL 1.5 +128
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +132
WSH 1.5 -156
MIL 1.5 +123
WSH 1.5 -147
MIL 1.5 +128
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +128
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +128
WSH 1.5 -154
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -143
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -143
MIL 1.5 +123
WSH 1.5 -147
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -143
MIL 1.5 +123
WSH 1.5 -147
MIL 1.5 +120
WSH 1.5 -143
MIL 1.5 +130
WSH 1.5 -156
MIL 1.5 +135
WSH 1.5 -159
MIL 1.5 +132
WSH 1.5 -164
Unibet's line movements
Date/Time
Sun Jun 12, 1:29 PM ET
Sun Jun 12, 1:28 PM ET
Sun Jun 12, 1:27 PM ET
Sun Jun 12, 1:26 PM ET
Sun Jun 12, 1:19 PM ET
Sun Jun 12, 12:55 PM ET
Sun Jun 12, 12:52 PM ET
Sun Jun 12, 12:41 PM ET
Sun Jun 12, 12:26 PM ET
Sun Jun 12, 12:26 PM ET
Sun Jun 12, 12:25 PM ET
Sun Jun 12, 11:52 AM ET
Sun Jun 12, 11:16 AM ET
Sun Jun 12, 11:15 AM ET
Sun Jun 12, 11:15 AM ET
Sun Jun 12, 11:14 AM ET
Sun Jun 12, 11:10 AM ET
Sun Jun 12, 10:24 AM ET
Sun Jun 12, 10:24 AM ET